College360 har formuleret fire strategiske indsatsområder:

Vækst og udvikling

Med afsæt i en fælles, samlende, erhvervsrettet profil vil skolen i højere grad kunne tage initiativer inden for en bred palet af erhvervsmæssige uddannelser og udvikling. Det gælder både i den opsøgende og servicerende indsats over for virksomheder, og det gælder som fælles indgang for skolens elever og øvrige interessenter. Skolen vil have en profil, der både henvender sig til det lokale miljø og samtidig også rækker ud til resten af Danmark og internationalt, og hvor fokus vil være på innovation, entreprenørskab og udvikling.

Uddannelse, elever og læring

Skolens størrelse, bredde og niveauer gør det muligt at tilbyde et langt stærkere udbud af uddannelser. Samtidig vil der mellem de forskellige uddannelser være mange muligheder for synergier, som gør læringen mere nærværende og erhvervsorienteret. Dertil vil antallet af elever gøre det muligt at tilbyde flere forskellige valgfag og retninger. 

Skolen vil også arbejde med fortsat udvikling af et pædagogisk didaktisk grundlag, der danner rammen om målrettede læreprocesser for eleverne. Dette vil blive fulgt op af nye veje til at skabe læring, hvor f.eks. digitalisering og internationalisering er nøgleord til fremtidens kompetencer samtidig med, at der fortsat skal være fokus på det praksisnære kombineret med det teoretiske fundament. Endelig vil skolen kunne samle kræfterne i forhold til fokus på den enkelte elev – uanset om det er tilbud om talentudvikling eller støtte til fastholdelse.

Fysiske rammer

Skolens plan er at etablere to samlede campusmiljøer i Silkeborg. Et fælles gymnasium for HHX og HTX elever på Bindslevs Plads og en fælles campus for erhvervsuddannelserne EUD og EUX på Bredhøjvej. Med disse campusmiljøer – deres størrelse og elev- og uddannelsesmæssige sammensætning – vil skolen for alvor kunne styrke uddannelsesmiljøerne for eleverne, samtidig med at der kan opnås væsentlige organisatoriske og tekniske fordele. Dermed vil det være muligt både at tiltrække flere elever, udbyde flere uddannelser og styrke uddannelsernes kvalitet. For at realisere dette potentiale skal skolen over de kommende to år gennemføre en række bygningsmæssige investeringer, samtidig med at der skal arbejdes for, at ”mursten” omsættes til lærings- og udviklingsmiljø.

Organisatorisk udvikling

Skolen vil naturligt have et stort fokus på at bringe de to eksisterende organisationer sammen til en samlet organisation. I dette arbejde vil bærende principper være åbenhed og indsigt, der skal bane vejen for, at ledere og medarbejdere kan omsætte potentialer til gevinster. Det gælder både i forhold til at lære af best practice og samtidig at finde nye veje til opgaveløsning givet skolens nye rammer.

Skolens samlede størrelse og forskelligartede fag og studieretninger vil naturligt betyde, at der skal være plads til forskellighed. Samtidig er det dog også afgørende at skabe en fælles kultur som grundlag for samarbejdet. Her vil skolen særligt lægge vægt på at kunne håndtere både forskellighed og fælleshed.

Skolens størrelse vil også betyde, at der er mulighed for i langt højere grad end hidtil at udnytte stordriftsfordele i alle skolens led. Det gælder både i sammensætningen og udnyttelsen af lærernes kompetencer, og det gælder i støtte- og udviklingsfunktioner. Fokus vil være på fortsat professionalisering og kompetenceudvikling kombineret med at skabe økonomisk og organisatorisk robusthed til at leve op til fremtidens krav.