Vision for College360

Den overordnede ambition med en fælles erhvervsskole i Silkeborg er at være en innovativ, nytænkende og samtidig robust skole, der er attraktiv for elever, erhvervsliv, medarbejdere og samarbejdspartnere – lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Sammen med eleverne skaber vi grundlaget for elevernes fremtidige succes gennem dannelse og uddannelse til fremtidens arbejde, oplevelser og liv.

College360 vil være kendt som stedet, hvor unge kan få en ungdomsuddannelse, der på samme tid er et attraktivt sted at være og trives, er erhvervsrettet,
samt er fagligt og personligt udviklende. Skolen skal give eleverne mulighed for at opbygge den ballast og de kompetencer, der skal til, for at de kan vælge deres videre vej – uanset om det er en faglig erhvervsrettet uddannelse eller en videregående uddannelse.

College360 vil være erhvervslivets foretrukne uddannelsespartner, f.eks. når det gælder rekruttering af elever og lærlinge, samt når det gælder efteruddannelse.

Med denne ambition signalerer skolen, at fusionen mellem TSS og SBC er baseret på en ambition og strategi om vækst. Det gælder vækst i såvel antallet af årselever som den enkelte elevs og kursists læring og udvikling, og det gælder skolens bidrag til vækst i det omkringliggende samfund.

Strategiske fokusområder
College360 har formuleret fire strategiske fokusområder:

Vækst og udvikling
Med afsæt i en fælles, samlende, erhvervsrettet profil vil skolen i højere grad kunne tage initiativer inden for en bred palet af erhvervsmæssige uddannelser og udvikling.
Det gælder både i den opsøgende og servicerende indsats over for virksomheder, og det gælder som fælles indgang for skolens elever og øvrige interessenter. Skolen vil
have en profil, der både henvender sig til det lokale miljø og samtidig også rækker ud til resten af Danmark og internationalt, og hvor fokus vil være på innovation, entreprenørskab og udvikling.

Uddannelse, elever og læring
Skolens størrelse, bredde og niveauer gør det muligt at tilbyde et langt stærkere udbud af uddannelser. Samtidig vil der mellem de forskellige uddannelser være mange
muligheder for synergier, som gør læringen mere nærværende og erhvervsorienteret.
Dertil vil antallet af elever gøre det muligt at tilbyde flere forskellige valgfag og retninger.

Skolen vil også arbejde med fortsat udvikling af et pædagogisk didaktisk grundlag, der danner rammen om målrettede læreprocesser for eleverne. Dette vil blive fulgt op af nye veje til at skabe læring, hvor f.eks. digitalisering og internationalisering er nøgleord til fremtidens kompetencer samtidig med, at der fortsat skal være fokus på det praksisnære kombineret med det teoretiske fundament. Endelig vil skolen kunne samle kræfterne i forhold til fokus på den enkelte elev – uanset om det er tilbud om talentudvikling eller støtte til fastholdelse.

Fysiske rammer
Skolens plan er at etablere to samlede campusmiljøer i Silkeborg. Et fælles gymnasium for HHX og HTX elever på Bindslevs Plads og en fælles campus for erhvervsuddannelserne EUD og EUX på Bredhøjvej. Med disse campusmiljøer – deres størrelse og elev- og uddannelsesmæssige sammensætning – vil skolen for alvor kunne styrke uddannelsesmiljøerne for eleverne samtidig med, at der kan opnås væsentlige organisatoriske og tekniske fordele. Dermed vil det være muligt både at tiltrække flere elever, udbyde flere uddannelser og styrke uddannelsernes kvalitet.
For at realisere dette potentiale skal skolen over de kommende to år gennemføre en række bygningsmæssige investeringer samtidig med, at der skal arbejdes for, at
”mursten” omsættes til lærings- og udviklingsmiljø.

Organisatorisk udvikling
Skolen vil naturligt have et stort fokus på at bringe de to eksisterende organisationer sammen til en samlet organisation. I dette arbejde vil bærende principper være åbenhed og indsigt, der skal bane vejen for, at ledere og medarbejdere kan omsætte potentialer til gevinster. Det gælder både i forhold til at lære af best practise og samtidig at finde nye veje til opgaveløsning givet skolens nye rammer.

Skolens samlede størrelse og forskelligartede fag og studieretninger vil naturligt betyde, at der skal være plads til forskellighed. Samtidig er det dog også afgørende at
skabe en fælles kultur som grundlag for samarbejdet. Her vil skolen særligt lægge vægt på at kunne håndtere både forskellighed og fælleshed.

Skolens størrelse vil også betyde, at der er mulighed for i langt højere grad end hidtil at udnytte stordriftsfordele i alle skolens led. Det gælder både i sammensætningen og udnyttelsen af lærernes kompetencer, og det gælder i støtte- og udviklingsfunktioner.
Fokus vil være på fortsat professionalisering og kompetenceudvikling kombineret med at skabe økonomisk og organisatorisk robusthed til at leve op til fremtidens krav.