Matematik

Du skal lære at anvende matematisk modellering til formulering, afgrænsning, analyse og løsning af opgaver, anvende tal og symboler samt formeludtryk præcist, forstå og anvende matematiske begreber, tankegang og metoder samt formidle forhold af matematisk karakter mundtligt og skriftligt ved at anvende både et præcist, matematisk sym­bolsprog og hverdagssprog.

Dansk

Du skal kunne bruge danskfaglige metoder og modeller til iagt­tagelse, analyse, fortolkning, og vurdering. Tekster er både fiktion, faktion og nonfiktion.

Der arbejdes med forskellige medier samt erhvervskommunikative tekster, som omfatter virksomheders eksterne og interne kommunikation samt tekstanalyse, der per­spektiverer en erhvervsmæssig, samfundsmæssig, kulturhistorisk, psykologisk, æstetisk eller anden relevant sammenhæng.

Engelsk

Der arbejdes med tekster inden for erhverv, samfund samt person­lige og almene sammenhænge. Du skal kunne foretage sammenlig­ninger mellem din egen kultur og andres kultur samt redegøre for og forklare forskelle. Du skal arbejde med skriftlig engelsk, hvor du skal kommentere og analysere forskellige teksttyper.


Samfundsfag

Du skal diskutere samfundsmæssige problemer, argumentere for egne synspunkter og vurdere andres holdninger og argumenter.

Der arbejdes med det politiske og økonomiske system i Danmark, det økonomiske kredsløb, den politiske styring af økonomien og Danmarks placering i det internationale økonomiske samfund.


Tysk

Formålet med undervisningen i tysk er at udvikle din sproglige viden, færdigheder og kompetencer, herunder fremme kommunikative, kulturelle og internationale kompetencer.

Gennem arbejde med faget opnår du viden om tysk kultur i forhold til erhverv og samfund samt i almene og personlige sammenhænge.

Du styrker dine forudsætninger for mobilitet, beskæftigelse og kompetenceudvikling og forudsætninger for at kunne kommunikere og varetage arbejdsopgaver, hvori tysk indgår.