Værdier på Handelsgymnasiet, Silkeborg

På Handelsgymnasiet, Silkeborg tager vi afsæt i, at hver enkelt elev har mulighed for at udfolde sit potentiale og gennemgår en faglig og personlig udvikling til et selvstændigt, ansvarsfuldt og kreativt individ og derigennem forberedes til relevant videregående uddannelse.

Som elev har man medansvar for god trivsel. Det er vigtigt, at man forpligter sig i forhold til, at vi får et godt arbejdsfælleskab. Det betyder, at man bidrager med ansvarlighed i forhold til klassekammeraterne, det gode læringsmiljø og ikke mindst at man deltager i undervisningen med alt det som det indebærer i form af tilstedeværelse, konstruktiv deltagelse og aflevering af opgaver.

Det er vigtigt, at man giver sit bidrag til, at vi får en god hverdag, som er kendetegnet ved tryghed fælleskab og læring. Det er ens eget bidrag, som bliver afgørende for, at man lærer en masse. Derfor er det af afgørende betydning, at man sammen med sine klassekammerater og undervisere får skabt en god kultur i klassen, der udvikler en fagligt, personligt og socialt.

Værdier

Faglighed:

 • Høj faglighed styrker kompetent problemløsning i både merkantil og almen sammenhæng
 • Anvendelsesorienteret undervisning der baserer sig på samspil mellem teori og praksis
 • Faglig nysgerrighed og evnen til at undre sig

Dannelse:

 • Viden og dannelse komplimenterer hinanden
 • Respektfuld og værdig optræden
 • Globalt udsyn

Fællesskab:

 • Tage medansvar for at opbygge fællesskaber
 • Deltage i konstruktivt samarbejde.

Kommunikation
For at vi kan give de bedste forudsætninger for at udleve det fulde potentiale, er det vigtigt at kommunikationen er præget af ansvarlighed og respekt. Det er vigtigt at holde en konstruktiv tone og være imødekommende over for de mennesker der omgiver en. Dette gælder både i den virkelige verden, men også i den digitale verden hvorfor digital dannelse er et fikspunkt i Handelsgymnasiets kerneværdier.

Særligt om digitale værdier
Som elev på Handelsgymnasiet, Silkeborg har man medansvar for, at nedenstående værdier og regler gør sig gældende på skolen. På denne måde bidrager vi sammen til at få en god skole.

Vi er et digitalt gymnasium, der forbereder eleverne til fremtidens digitale samfund, hvor teknologisk udvikling er et grundvilkår. Det er derfor vigtigt, at eleven lærer at anvende digitale redskaber hensigtsmæssigt.

Det er lærerens afgørelse, hvornår elevens computer og mobiltelefoner indgår som en del af undervisningen. Hvis mobiltelefoner ikke indgår som en del af undervisningen, skal de være gemt væk.

Aktiv deltagelse i undervisningen er afgørende for den enkelte elevs og klassens læring. Computere og mobiltelefoner skal anvendes som læringsredskaber. Manglende studieaktivitet kan få indflydelse på elevens læring og præstation.

Kommunikation og adfærd blandt alle på skolen skal være respektfuld og anerkendende. Enhver form for mobning eller chikane, også digitalt, vil medføre en mulig politianmeldelse og mulig udmeldelse af uddannelsen. Derfor

 • Tag del i det gode studiemiljø!
 • Tal pænt til og om hinanden – også online!
 • Husk det gode humør!