College360 gearer sig til fremtiden

03.januar 2019

Erhvervsskolerne i hele landet har siden 2015 oplevet nedgang i finanslovsbevillingerne og elevtal. Hos College360 medfører dette et besparelsesbehov på lønsummen for at få balance i driften og geare skolen til fremtiden gennem den strategi, der netop er godkendt af bestyrelsen. Skolen står derfor over for en række stillingsnedlæggelser og en mindre omlægning af ledelsesstrukturen. 

College360 tager konsekvensen af et fortsat fald i det samlede elevtal efter det første år af fusionen mellem Silkeborg Business College og Teknisk Skole Silkeborg. Et fald i elevtallet betyder et fald i skolens indtægtsgrundlag, der reguleres af elevtallet og finanslovstaksterne til skolens uddannelser. ”Som andre skoler må vi agere rettidigt i forhold til de faldende indtægter og dermed gøre os parate til at kunne realisere det potentiale, der ligger i både åbningen af den nye skole på Bredhøjvej og sammenflytningen af vores to gymnasier på Bindslevs Plads” udtaler bestyrelsesformand for College360 Peter Stampe.

”Der har først og fremmest været for svag udvikling i vores elevtal. Det skyldes bl.a. den positive konjunkturudvikling i samfundet, der får mange mennesker til at prioritere job frem for uddannelse. Skolens økonomi påvirkes af f.eks. den nye Erhvervsskoleaftale, besparelser på omkostninger som følge af fusionen, den vedtagne finanslov og naturligvis også den økonomi, der knytter sig til finansiering af byggeri og ombygninger”, udtaler direktør Henrik Toft. ”Vi har analyseret og vurderet den økonomiske effekt af alle disse elementer. For at sikre stabilitet og balance i vores økonomi skal vi fra 2020 derfor nedbringe vores omkostninger væsentligt. Selv om vi allerede har lagt besparelser ind på andre omkostninger, kommer vi ikke uden om også at skulle reducere vores lønomkostninger, da en meget høj andel af vores omkostninger går til lønninger”. 

Den samlede lønsum på College360 skal nedbringes med 10,5 mio. kr. årligt. For at prioritere kvaliteten i skolens uddannelser, vil reduktionen af lønsummen fortrinsvis ske gennem nedlæggelse af stillinger inden for de centrale stabsfunktioner og en mindre omlægning af ledelsesstrukturen på skolen.

”Det er meget beklageligt, at vi er nødsaget til at afskedige gode medarbejdere på baggrund af skolens økonomiske situation, men som allerede nævnt, er økonomien afhængig af elevtilgangen som desværre har været vigende de seneste år” siger Peter Stampe. ”Bestyrelsen har netop godkendt skolens strategi frem mod 2020, hvor vi med udgangspunkt i vores nye, fantastiske rammer vil rette vores fokus mod kvalitet, partnerskaber og værtskab, så flere vil søge at få de bedste erhvervsrettede uddannelser hos os.”

På College360 imødeser man færdiggørelsen af den nye skole på Bredhøjvej, som vil bidrage til at skabe et ungdomsmiljø, der vil være et stærkt fundament for de fagligt stærke og stolte faglærte. Med den nye skole får erhvervsuddannelserne (EUD) og den erhvervsfaglige studentereksamen (EUX) i Silkeborg helt unikke rammer og et dynamisk studiemiljø, der lever 24/7. De første uddannelser flytter ind sommeren 2019.

På Bindslevs Plads er man samtidig i gang med en større ombygning, der skal give eleverne på Handelsgymnasiet (HHX) og Teknisk Gymnasium (HTX) optimale rammer om undervisningen med nye klasseværelser, værksteder og laboratorier samt skabe et stærkt gymnasialt studiemiljø.

Medarbejderne på alle uddannelserne er i fuld gang med forberede sammenflytningerne og arbejder allerede nu sammen. Det kan man bl.a. opleve, når College360 den 19. januar 2019 kl. 10 – 14 holder Åbent hus. Her møder man gymnasierne og den merkantile EUD/EUX på Bindslevs Plads. På Bredhøjvej indtager de tekniske erhvervsuddannelser og EUX tech den nye skole, selv om byggeriet stadig er i gang, for hvorfor vise de gamle værksteder og klasselokaler frem? Det bliver dermed første gang, at offentligheden inviteres indenfor i bygningen på Bredhøjvej. Ud over en snak om uddannelserne, dagligdagen på skolen og fremtidsmulighederne med undervisere, vejledere og elever, bliver der også lejlighed til at få et sneak peek på den spændende byggeplads, hvor man kan få et godt indtryk af det enorme byggeri.