;

Internationaliseringsstrategi for College360

Baggrund

College360 udbyder HHX, HTX, EUX, erhvervsuddannelse og efteruddannelse.

Målet med internationalisering er at alle elever skal have styrket deres almene og interkulturelle kompetencer og styrket deres globale forståelse.

Almen dannelse, interkulturelle kompetencer og global forståelse er vigtige personlige kompetencer og vigtige kompetencer på arbejdsmarkedet.

Global forståelse er vigtig både for de, der ønsker at rejse eller arbejde i udlandet og for de, der arbejder i en virksomhed i Danmark. Innovation og høj faglighed øger erhvervsmulighederne for eleverne efter endt uddannelse.

På College360 søger vi at skabe rammer for internationalisering, der gør det muligt for vores elever og undervisere at møde og opleve fremmede kulturer samt at få indsigt i, hvordan man begår sig i en globaliseret verden.

College360 ønsker at styrke elevers og underviseres personlige, faglige og kommunikative kompetencer i et internationalt perspektiv gennem mobilitetsaktiviteter, studieture, udvekslingsaftaler, praktik i udlandet, konkurrencer og simulationsspil og ved at lade internationalisering og internationale forhold indgå som en naturlig og relevant del af al undervisning.

På College360 mener vi, at internationalisering i uddannelserne både kan foregå som en fagligt integreret del af undervisningen og som information til eleverne og tilbud om udlandsophold.

Behov

Undervisningsministeriet kræver at de enkelte erhvervsskoler skal udarbejde en strategi for internationaliseringen af de uddannelser skolen udbyder. Vores behov for en internationaliseringsstrategi på College360 er forankret i tre områder:

 1. I en globaliseret verden er kendskab til andre menneskers liv og kultur en del af den almene dannelse, der gør eleverne i stand til at begå sig på fremtidens arbejdsmarked.

  Vi erfarer hvert år, at mange af vores elever aldrig eller sjældent har rejst i andre europæiske lande. De fortæller os, at de har svært ved at forstille sig, at de kommer til at arbejde med andre europæere, når de kommer ud på arbejdsmarkedet og de spørger, hvorfor de skal undervises i fremmedsprog, international handel og kultur. Til gengæld erfarer vi fra vores tidligere elever, at de efter endt uddannelse ofte kommer ud i virksomheder, som har daglig kontakt med kunder og partnere i andre lande. Brugen og udviklingen af metoder, produkter, materialer og maskiner foregår ofte internationalt og innovation kræver globale kompetencer.

  Vi mener derfor, at det til dels er skolens ansvar at klæde eleverne på til at kunne begå sig på en arbejdsplads, hvor de skal kunne kommunikere med samarbejdspartnere i andre lande, hvor de skal kunne forstå kulturelle barrierer og, hvordan man navigerer rundt om dem og, hvor de kan arbejde sammen med kolleger, som ikke nødvendigvis er danske.

  For vise eleverne, hvordan skolesystemet, arbejdspladsen og kulturen er i andre lande har vi behov for at undervise i internationale forhold som en del af elevernes almene og faglige dannelse, at invitere udenlandske elever og lærere ind på skolen og at rejse ud i verden sammen med eleverne. Forhåbentlig vil det give eleverne faglige og personlige kompetencer i forhold til deres fremtidige arbejdsliv.

  Ikke mange elever har mod på at tage til udlandet og benytte sig af muligheden for at tage en del af praktikuddannelsen i udlandet. Vi håber at give eleverne mod på mere internationalisering, gennem de internationale rammer for uddannelserne og ved at give dem kompetencer, som kan bruges internationalt, så de får lyst til at tage en del eller hele deres hovedforløb i en virksomhed i et andet land via PIU-ordningen. Vi har behov for at vise dem, hvor spændende det kan være og, at de har kompetencerne til at tage ud i verden og arbejde.

 2. En stor del af eleverne mangler selvtillid i forhold til at begå sig på et fremmedsprog. Selvom de er skolet i sproget, har de ikke fået afprøvet det i den virkelige verden. Eleverne har behov for at komme ud og tale engelsk, tysk, fransk, spansk eller andre sprog i et fremmed land. Det vil give dem både personlige og faglige kompetencer og øge deres selvtillid. Samtidig giver udlandsopholdet eleverne en enestående mulighed for at opleve kulturen på nærmeste hold, hvilket vi som skole ikke har mulighed for på skolebænken. Et mobilitetsophold gør, at eleverne ikke kun får viden om en kultur, men derimod opnår kompetencer til at begå sig i en international kontekst.

 3. Vi har behov for at sende vores undervisere på job-shadowing i andre europæiske lande. Vores undervisere kan drage stor fordel i at opleve, hvordan man underviser i andre lande og, hvordan man fastholder elever i andre lande. Et internationalt netværk med andre undervisere eller fagpersoner forstærke en kontinuerlig udvikling af undervisernes pædagogiske og didaktiske metoder og deres faglige kompetencer. Derudover er det i høj grad underviserne, som skal hjælpe med til at inspirere eleverne til at deltage i de internationale aktiviteter, som udbydes af skolen. Det er underviserne som har den tætte og daglige relation med eleverne og netop derfor er det også meget vigtigt, at underviserne er godt klædt på til denne rolle.

Strategi

Vi har en ambition om, at alle elever på College360 skal tilbydes at deltage i et udlandsophold i løbet af deres uddannelse. Samtidig ønsker vi at involvere så mange elever som muligt i internationale aktiviteter. Vi ønsker, at så mange af vores elever og undervisere som muligt både tager ud i verden og tager imod internationale gæster på skolen. Derfor søger vi at integrere internationale projekter på alle uddannelsesretninger. Hvor det er relevant i undervisningen lægger vi vægt på emner, som handler om at rejse ud i verdenen og om at modtage udenlandske gæster. Vi søger at inddrage eleverne i både planlægningen og udførelsen af de internationale projekter og udlandsophold.

Mål

Alle elever på College360 vil deltage i internationale aktiviteter i løbet af deres uddannelse og derigennem for eksempel:

 • se og være en del af arbejdspladser i udlandet
 • opleve uddannelse i udlandet
 • styrke den almene dannelse
 • interagere med udenlandske elever og undervisere
 • opleve fremmede kulturer
 • træne teori i praksis
 • træne deres fremmedsprog
 • udvide deres horisont fagligt og personligt
 • se et internationalt perspektiv i alle fag

På samme måde har vi en ambition om at inddrage så mange undervisere som muligt i de internationale aktiviteter. Underviserne er i høj grad rollemodeller og kulturbærere, der skal medvirke til at eleverne bliver motiverede til at deltage i de internationale aktiviteter, både når College360 modtager gæster og samarbejdspartnere fra udlandet og på mobilitetsophold og studieture.

Implementering

Internationale koordinatorer

College360 har en række internationale koordinatorer, som har ansvaret for at søge EU-midler, tilrettelægge mobilitetsophold og studieture, danne netværk med andre nationale og europæiske skoler samt afrapportere alle internationale aktiviteter. De internationale koordinatorer arbejder tæt sammen med eller refererer til uddannelsescheferne på College360, i forhold til strategiudviklingen og tilrettelæggelse af planlægningen af de internationale aktiviteter. Derudover arbejdes der tæt sammen med underviserne for at udvikle og gennemføre internationale aktiviteter.

De internationale koordinatorer deltager i nationale netværk med internationale koordinatorer fra andre skoler og repræsentanter fra ministeriet og organisationer, der forvalter mobilitetsordninger.

Medfølgende lærere

Når vi rejser ud med en gruppe af elever, søger vi altid at have minimum én underviser med. Gerne én som har rejst til destinationen før. Dette gør vi, fordi vi gerne vil være sikre på, at der er en underviser med, som kender destinationen, som har et netværk på destinationen og som kan trække på sine tidligere erfaringer. Derudover søger vi også altid for at have minimum én underviser med, som ikke har været på destinationen før. Dette gør vi for at opbygge et lærerkollegium, hvor så mange undervisere som muligt har prøvet at rejse ud og drage nye erfaringer, skabe internationale netværk og få flere inputs med hjem i bagagen.

World Skills

Flere faglærere deltager i World Skills som trænere, dommere og eksperter.

PIU-sekretariatet

College360 er hjem for PIU-sekretariatet, der administrerer og formidler praktikophold i udlandet til elever på de merkantile erhvervsuddannelser på skoler, der er medlem af PIU-sekretariatet.

PIU-vejleder

Derudover er der på College360 en PIU-vejleder, der orienterer alle EUD-og EUX-elever om muligheden for at komme i praktik i udlandet og hjælper og vejleder elever og læresteder, der gerne vil lave praktikophold i udlandet.

Effekt

Vi ønsker, at elever fra College360 bliver mere attraktive på det danske og internationale arbejdsmarked. Vi tror, at de bliver mere attraktive for arbejdsmarkedet, ved at de får en ballast til at komme ud på et internationalt arbejdsmarked igennem den daglige kontakt med kunder og partnere i andre lande. Denne ballast skal bunde i en større forståelse af kulturelle ligheder og forskelle, herunder kommunikation mellem lande. Eleverne bliver også mere attraktive for arbejdsmarkedet ved at udvikle gode faglige og personlige kompetencer i forhold til dette fremtidige arbejdsliv.

Vi ønsker at styrke elevernes almene dannelse og personlig kompetencer ved at give dem et kendskab til forskellige kulturer.

Vi håber at EUD-eleverne får lyst til at tage en del af deres hovedforløb i andre lande igennem PIU-ordningen og at HHX- og HTX-eleverne bliver klædt på til at læse videre på engelsksprogede uddannelser i Danmark eller udlandet.

College360 ønsker at opbygge et lærerkollegium, som kontinuerligt udvikler sig pædagogisk, didaktisk og fagligt med et internationalt perspektiv på undervisningen. Vi håber, at vores undervisere kommer hjem fra udlandsrejser med nye inputs til, hvordan vi kan udvikle os som skole og lærerkollegium.

Kvalitetssikring og evaluering

Evaluering og kvalitetssikring er en fast del af det internationale arbejde for at sikre, at eleverne får det ud af de internationale aktiviteter på College360, som vi ønsker.

Det betyder, at vi, udover umiddelbar evaluering af de enkelte aktiviteter, vil lade internationalisering indgå i skolens overordnede arbejde med kvalitetssikring og evaluering.

Alle uddannelsesbekendtgørelser i Danmark stiller krav til skolerens kvalitet i forvaltning af de uddannelser, som de udbyder. Det er vores mål på College360 at inkludere de internationale aktiviteter i vores kvalitetsundersøgelser.

Udbredelse af resultater

Vi vil udbrede resultaterne af vores internationale aktiviteter gennem:

 • Sociale medier: Vi har en velbesøgt Facebook- og Instagramside, som vi vil bruge til at lægge opdateringer og billeder ud på fra mobilitetsophold, studieture, udvekslingsophold, konkurrencer og handelssimulationsspil. Eleverne har en stor rolle i udarbejdelsen og delingen af dette materiale. Underviserne skal sørge for en høj kvalitet, både kvalitativt og kvantitativt.
 • Skolens hjemmeside: På vores hjemmeside lægger vi typisk artikler og logbøger ud om internationale aktiviteter. Eleverne har igen en stor rolle i udarbejdelsen af dette materiale. Underviserne skal sørge for en høj kvalitet, både kvalitativt og kvantitativt.
 • Lokale og nationale medier: College360 søger at markedsføre skolen gennem omtale af blandt andet internationale aktiviteter i aviser, tv og relevante hjemmesider.
 • Vi oplever større og større interesse for internationale aktiviteter på uddannelsesmesser og til åbent hus-arrangementer. De internationale koordinatorer arbejder tæt sammen med skolens kommunikationsafdeling for at få udbredt kendskabet til de internationale aktiviteter. College360 ønsker at lade de internationale aktiviteter indgå som en naturlig del af markedsføringen af skolen og uddannelserne.

Udvikling

Den internationale strategi og de internationale aktiviteter på College360 er under løbende udvikling.

Vi ønsker at udbrede kendskabet til PIU-ordningen på alle erhvervsuddannelser og dermed at sende flere EUD-/EUX-elever i praktik i udlandet.

Vi ønsker også at sende vores undervisere ud til andre europæiske skoler eller virksomheder til job-shadowing. Deltagelse i internationale aktiviteter skal være et fast tilbud som kompetenceudvikling for skolens ansatte.

Vi ønsker at al undervisning skal indeholde et internationalt perspektiv som en naturlig del af elevernes almene og faglige dannelse.

Projekter og samarbejde

Vores internationale arbejde kredser om mobilitetsaktiviteter såsom studieture, udvekslingsaftaler, praktikophold, konkurrencer og simulationsspil. Vi satser især på disse aktiviteter:

 • Udvekslingsaftale med Murray State College ændres til: Seminole State College, Oklahoma (USA), hvor vi i en årerække har taget cirka 20 elever med på et fire ugers ophold. Vi modtager også elever og undervisere fra Seminole State College på genvisit og job-shadowing hvert år.
 • Udvekslingsaftale med Eastern Oklahoma State College (USA), hvor vi hvert år sender en HHX global business klasse på et kortere ophold og får genbesøg. Under opholdet i USA undervises nogle af de amerikanske studerende i dansk kultur af dansk underviser.
 • Samarbejdsaftale med Northeast Community College i Norfolk, Nebraska (USA) som en del af Global Business programmet.
 • College360 (daværende Silkeborg Business College) underskrev i maj 2014 en MoU med Vietnam Maritime University’s fakultet International School of Education (ISE). Aftalen indebærer, at ISE er behjælpelige med at arrangere studieture til Vietnam og sørger for værtsfamilier til skolens elever under ophold i Hai Phong, hvor universitetet er beliggende. Til gengæld sørger College360 for værtsfamilier i Silkeborg, når ISE sender studerende til Danmark med henblik på job-shadowing hos Mascot International A/S. Endvidere inviteres undervisere fra College360 til ISE som gæsteforelæsere på studieretningen International Business and Logistics efter behov.
 • Introduktionstur til Kralupy (CZ), hvor vi de sidste tre år har taget hele første årgang med på introtur i en lille uge. Formålet med turen er relationsdannelse både mellem eleverne og mellem elever og deres kontaktlærere. Det er også et mål, at eleverne fra første færd på skolen oplever, at vi er en international skole, som bruger internationale aktiviteter i vores undervisning og sociale hverdag. slettes
 • To ugers praktikophold i Brighton (GB) for alle EUD-elever på grundforløb 1. Her bliver eleverne indkvarteret privat og er i et praktikforløb i en detailvirksomhed. Formålet er at styrke personlige og sproglige kompetencer samt at give eleverne et fagligt perspektiveringsgrundlag inden for detail- og handelsområdet.
 • Projektforløb med Kaufmännische Berufsbildende Schulen, Nordhorn (D). Dette forløb er et fagligt samarbejdsprojekt mellem to klasser fra hver skole med fokus på afsætning, markedsføring og sprog. På College360 er det den (eller de) klasser, der har valgt tysk C som andet fremmedsprog på det merkantile EUX-studieår, som deltager. De tyske elever fra KBS besøger Silkeborg i en uge og eleverne fra College360 er i Tyskland i to uger. Den ene af ugerne er målrettet projektarbejdet, hvor den anden uge fokuserer på kommunikation, kultur og virksomhedsbesøg. slettes
 • Deltagelse i nordiske og europæiske mesterskaber for kokke- og tjenerelever.
 • Deltagelse i World Skills
 • Studietur til Prag for elever på grundforløb til biluddannelserne.
 • Samarbejde og udveksling med USA på Hotel- og restaurantuddannelserne.
 • Strategisk partnerskab og netværk for autolakerere i Europa.
 • Kurser og efteruddannelse af lærere på autolakereruddannelsen i Tyskland og Sverige.
 • Faglærere fra Færøerne underviser på College360 som en del af deres pædagogikumuddannelse.
 • PIU-sekretariatet, der administrerer og formidler praktikophold i udlandet til elever på merkantile erhvervsuddannelser i hele landet.
 • På HHX og HTX får alle elever tilbud om at komme på studietur til udlandet. Destinationerne går til både europæiske og oversøiske lande som Cuba, USA, Kina, Vietnam og Spanien. Samtidig får eleverne mulighed for at møde udenlandske gæsteforelæsere i løbet af deres gymnasietid, herudover arbejdes der med globalisering i fagene og på tværs af fagene.

Målet er at styrke de globale kompetencer i form at interkulturel dannelse og at give indsigt i internationale problemstillinger for herigennem at gøre eleverne i stand til at begå sig i en global verden, både personligt, studiemæssigt og erhvervsmæssigt.

 • HHX tilbyder den internationale studieretning: Global Business, der har samarbejde og udveksling med colleges i USA.
 • Deltagelse i Global First robotkonkurrence for HTX-elever
 • Deltagelse i Kemi, Bio og Fysik Olympiade med mulighed for deltagelse i internationale finaler.
 • Deltagelse i World Robot Olympiad med mulighed for deltagelse i internationale finaler.
 • Deltagelse i Europæiske Unions Science Olympiade med mulighed for deltagelse i internationale finaler.
 • Deltagelse i Sat Can under European Space Agency (ESA).
Leveret af
Du bestemmer over dine data

Vi og vores samarbejdspartnere bruger teknologier, herunder cookies, til at indsamle oplysninger om dig til forskellige formål, herunder:

 1. Funktionalitet
 2. Statistik
 3. Marketing

Ved at trykke på 'OK' giver du samtykke til alle disse formål. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage på vores datapolitik side.

Du kan læse mere om vores brug af cookies og andre teknologier, samt om vores indsamling og behandling af personoplysninger ved at trykke på linket herunder.

Om cookies

Nødvendige
Funktionelle
Statistiske
Marketing
Afvis alle
Opdater samtykke