Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

På College360 ser vi det som vores vigtigste opgave at forberede eleverne til et kommende studie- og arbejdsliv. Et liv, der stiller store krav til faglig kunnen, evne til livslang læring og almen dannelse. Vi ønsker at give eleverne en uddannelse, der udvikler dem fagligt, personligt og socialt, så de selvstændigt kan håndtere problemstillinger i deres fremtid på en videregående uddannelse og i erhvervslivet.

Al undervisning på College360 tager udgangspunkt i det pædagogiske værdigrundlag og i visionen for College360.

 

Undervisningsmiljø

College360 vil være et godt og trygt sted for eleverne at lære. Åbenhed, respekt, tolerance og engagement er nøgleord for undervisningsmiljøet. Personalet skal være rollemodeller og eleverne skal inspireres til at tage medansvar og til at være aktive i at skabe et godt skolemiljø.

 

Undervisningen

I undervisningen lægges der vægt på, at eleverne bliver i stand til at anvende det lærte i praksis, så de formår at anvende og udvikle deres faglige, personlige og sociale kompetencer på arbejdsmarkedet. Undervisningen tilrettelægges med fokus på:

 • Elevernes erhvervsrettede, almene og personlige udvikling.
 • Elevernes selvstændighed og ansvar for egen læring øges progressivt under uddannelsen.
 • Aktualitet og høj faglig standard.
 • Praksisnærhed, tværfaglighed og helhedsforståelse.
 • Virkelighedsnær og anvendelsesorienteret undervisning, så eleverne oplever deres uddannelse som brugbar.
 • Elevernes evne til at samarbejde på tværs af fag, kompetenceniveau og personlige forskelle.
 • Differentiering med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger.
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse, så elevernes evne til at samarbejde fremmes.
 • Respekt og forståelse for fagområdernes forskellighed.

 

Underviserne

Eleverne vil møde undervisere, der er på forkant med ny viden og som gennem løbende kompetenceudvikling, både fagligt og pædagogisk, sikrer en formidling på højt niveau. Underviserne planlægger deres undervisning med fokus på:

 • Den enkelte elevs faglige og personlige forudsætninger og læringsstil.
 • Tilrettelæggelse af undervisningen i samarbejde med kollegaer.
 • Elevernes medindflydelse, ved at veksle mellem lærerstyrede og elevstyrede undervisningsformer.
 • Anvendelse af it-baserede værktøjer i undervisningen.
 • Perspektivering internationalt og på tværs af faggrænser.

Kontaktlærerfunktionen sigter mod at skabe en helhed i elevernes samlede uddannelsesforløb. Kontaktlæreren har særligt fokus på elevernes personlige udvikling og arbejder med elevernes selvforståelse, refleksion og analytiske evne.

 

Samarbejde

På College360 ser vi samarbejdet med andre som en væsentlig styrke i forhold til at løse faglige og personlige problemer. Det gælder:

 • Samarbejde og vidensdeling på tværs af fag, elev- eller medarbejdergruppering og kompetenceniveau.
 • Samarbejde med afsenderskoler og videreuddannelsesinstitutioner.
 • Samarbejde med erhvervslivets virksomheder og organisationer lokalt, nationalt og internationalt.