Internationaliseringsstrategi

Baggrund

College360 udbyder HHX, HTX, EUX, erhvervsuddannelse og efteruddannelse.

Målet med internationalisering er at alle elever skal have styrket deres almene og interkulturelle kompetencer og styrket deres globale forståelse.

Almen dannelse, interkulturelle kompetencer og global forståelse er vigtige personlige kompetencer og vigtige kompetencer på arbejdsmarkedet.

Global forståelse er vigtig både for de, der ønsker at rejse eller arbejde i udlandet og for de, der arbejder i en virksomhed i Danmark. Innovation og høj faglighed øger erhvervsmulighederne for eleverne efter endt uddannelse.

På College360 søger vi at skabe rammer for internationalisering, der gør det muligt for vores elever og undervisere at møde og opleve fremmede kulturer samt at få indsigt i, hvordan man begår sig i en globaliseret verden.

College360 ønsker at styrke elevers og underviseres personlige, faglige og kommunikative kompetencer i et internationalt perspektiv gennem mobilitetsaktiviteter, studieture, udvekslingsaftaler, praktik i udlandet, konkurrencer og simulationsspil og ved at lade internationalisering og internationale forhold indgå som en naturlig og relevant del af al undervisning.

På College360 mener vi, at internationalisering i uddannelserne både kan foregå som en fagligt integreret del af undervisningen og som information til eleverne og tilbud om udlandsophold.

Behov

Undervisningsministeriet kræver at de enkelte erhvervsskoler skal udarbejde en strategi for internationaliseringen af de uddannelser skolen udbyder. Vores behov for en internationaliseringsstrategi på College360 er forankret i tre områder:

 1. I en globaliseret verden er kendskab til andre menneskers liv og kultur en del af den almene dannelse, der gør eleverne i stand til at begå sig på fremtidens arbejdsmarked.

  Vi erfarer hvert år, at mange af vores elever aldrig eller sjældent har rejst i andre europæiske lande. De fortæller os, at de har svært ved at forstille sig, at de kommer til at arbejde med andre europæere, når de kommer ud på arbejdsmarkedet og de spørger, hvorfor de skal undervises i fremmedsprog, international handel og kultur. Til gengæld erfarer vi fra vores tidligere elever, at de efter endt uddannelse ofte kommer ud i virksomheder, som har daglig kontakt med kunder og partnere i andre lande. Brugen og udviklingen af metoder, produkter, materialer og maskiner foregår ofte internationalt og innovation kræver globale kompetencer.

  Vi mener derfor, at det til dels er skolens ansvar at klæde eleverne på til at kunne begå sig på en arbejdsplads, hvor de skal kunne kommunikere med samarbejdspartnere i andre lande, hvor de skal kunne forstå kulturelle barrierer og, hvordan man navigerer rundt om dem og, hvor de kan arbejde sammen med kolleger, som ikke nødvendigvis er danske.

  For vise eleverne, hvordan skolesystemet, arbejdspladsen og kulturen er i andre lande har vi behov for at undervise i internationale forhold som en del af elevernes almene og faglige dannelse, at invitere udenlandske elever og lærere ind på skolen og at rejse ud i verden sammen med eleverne. Forhåbentlig vil det give eleverne faglige og personlige kompetencer i forhold til deres fremtidige arbejdsliv.

  Ikke mange elever har mod på at tage til udlandet og benytte sig af muligheden for at tage en del af praktikuddannelsen i udlandet. Vi håber at give eleverne mod på mere internationalisering, gennem de internationale rammer for uddannelserne og ved at give dem kompetencer, som kan bruges internationalt, så de får lyst til at tage en del eller hele deres hovedforløb i en virksomhed i et andet land via PIU-ordningen. Vi har behov for at vise dem, hvor spændende det kan være og, at de har kompetencerne til at tage ud i verden og arbejde.

 2. En stor del af eleverne mangler selvtillid i forhold til at begå sig på et fremmedsprog. Selvom de er skolet i sproget, har de ikke fået afprøvet det i den virkelige verden. Eleverne har behov for at komme ud og tale engelsk, tysk, fransk, spansk eller andre sprog i et fremmed land. Det vil give dem både personlige og faglige kompetencer og øge deres selvtillid. Samtidig giver udlandsopholdet eleverne en enestående mulighed for at opleve kulturen på nærmeste hold, hvilket vi som skole ikke har mulighed for på skolebænken. Et mobilitetsophold gør, at eleverne ikke kun får viden om en kultur, men derimod opnår kompetencer til at begå sig i en international kontekst.

 3. Vi har behov for at sende vores undervisere på job-shadowing i andre europæiske lande. Vores undervisere kan drage stor fordel i at opleve, hvordan man underviser i andre lande og, hvordan man fastholder elever i andre lande. Et internationalt netværk med andre undervisere eller fagpersoner forstærke en kontinuerlig udvikling af undervisernes pædagogiske og didaktiske metoder og deres faglige kompetencer. Derudover er det i høj grad underviserne, som skal hjælpe med til at inspirere eleverne til at deltage i de internationale aktiviteter, som udbydes af skolen. Det er underviserne som har den tætte og daglige relation med eleverne og netop derfor er det også meget vigtigt, at underviserne er godt klædt på til denne rolle.

Strategi

Vi har en ambition om, at alle elever på College360 skal tilbydes at deltage i et udlandsophold i løbet af deres uddannelse. Samtidig ønsker vi at involvere så mange elever som muligt i internationale aktiviteter. Vi ønsker, at så mange af vores elever og undervisere som muligt både tager ud i verden og tager imod internationale gæster på skolen. Derfor søger vi at integrere internationale projekter på alle uddannelsesretninger. Hvor det er relevant i undervisningen lægger vi vægt på emner, som handler om at rejse ud i verdenen og om at modtage udenlandske gæster. Vi søger at inddrage eleverne i både planlægningen og udførelsen af de internationale projekter og udlandsophold.

Mål

Alle elever på College360 vil deltage i internationale aktiviteter i løbet af deres uddannelse og derigennem for eksempel:

På samme måde har vi en ambition om at inddrage så mange undervisere som muligt i de internationale aktiviteter. Underviserne er i høj grad rollemodeller og kulturbærere, der skal medvirke til at eleverne bliver motiverede til at deltage i de internationale aktiviteter, både når College360 modtager gæster og samarbejdspartnere fra udlandet og på mobilitetsophold og studieture.

Implementering

Internationale koordinatorer

College360 har en række internationale koordinatorer, som har ansvaret for at søge EU-midler, tilrettelægge mobilitetsophold og studieture, danne netværk med andre nationale og europæiske skoler samt afrapportere alle internationale aktiviteter. De internationale koordinatorer arbejder tæt sammen med eller refererer til uddannelsescheferne på College360, i forhold til strategiudviklingen og tilrettelæggelse af planlægningen af de internationale aktiviteter. Derudover arbejdes der tæt sammen med underviserne for at udvikle og gennemføre internationale aktiviteter.

De internationale koordinatorer deltager i nationale netværk med internationale koordinatorer fra andre skoler og repræsentanter fra ministeriet og organisationer, der forvalter mobilitetsordninger.

Medfølgende lærere

Når vi rejser ud med en gruppe af elever, søger vi altid at have minimum én underviser med. Gerne én som har rejst til destinationen før. Dette gør vi, fordi vi gerne vil være sikre på, at der er en underviser med, som kender destinationen, som har et netværk på destinationen og som kan trække på sine tidligere erfaringer. Derudover søger vi også altid for at have minimum én underviser med, som ikke har været på destinationen før. Dette gør vi for at opbygge et lærerkollegium, hvor så mange undervisere som muligt har prøvet at rejse ud og drage nye erfaringer, skabe internationale netværk og få flere inputs med hjem i bagagen.

World Skills

Flere faglærere deltager i World Skills som trænere, dommere og eksperter.

PIU-sekretariatet

College360 er hjem for PIU-sekretariatet, der administrerer og formidler praktikophold i udlandet til elever på de merkantile erhvervsuddannelser på skoler, der er medlem af PIU-sekretariatet.

PIU-vejleder

Derudover er der på College360 en PIU-vejleder, der orienterer alle EUD-og EUX-elever om muligheden for at komme i praktik i udlandet og hjælper og vejleder elever og læresteder, der gerne vil lave praktikophold i udlandet.

Effekt

Vi ønsker, at elever fra College360 bliver mere attraktive på det danske og internationale arbejdsmarked. Vi tror, at de bliver mere attraktive for arbejdsmarkedet, ved at de får en ballast til at komme ud på et internationalt arbejdsmarked igennem den daglige kontakt med kunder og partnere i andre lande. Denne ballast skal bunde i en større forståelse af kulturelle ligheder og forskelle, herunder kommunikation mellem lande. Eleverne bliver også mere attraktive for arbejdsmarkedet ved at udvikle gode faglige og personlige kompetencer i forhold til dette fremtidige arbejdsliv.

Vi ønsker at styrke elevernes almene dannelse og personlig kompetencer ved at give dem et kendskab til forskellige kulturer.

Vi håber at EUD-eleverne får lyst til at tage en del af deres hovedforløb i andre lande igennem PIU-ordningen og at HHX- og HTX-eleverne bliver klædt på til at læse videre på engelsksprogede uddannelser i Danmark eller udlandet.

College360 ønsker at opbygge et lærerkollegium, som kontinuerligt udvikler sig pædagogisk, didaktisk og fagligt med et internationalt perspektiv på undervisningen. Vi håber, at vores undervisere kommer hjem fra udlandsrejser med nye inputs til, hvordan vi kan udvikle os som skole og lærerkollegium.

Kvalitetssikring og evaluering

Evaluering og kvalitetssikring er en fast del af det internationale arbejde for at sikre, at eleverne får det ud af de internationale aktiviteter på College360, som vi ønsker.

Det betyder, at vi, udover umiddelbar evaluering af de enkelte aktiviteter, vil lade internationalisering indgå i skolens overordnede arbejde med kvalitetssikring og evaluering.

Alle uddannelsesbekendtgørelser i Danmark stiller krav til skolerens kvalitet i forvaltning af de uddannelser, som de udbyder. Det er vores mål på College360 at inkludere de internationale aktiviteter i vores kvalitetsundersøgelser.

Udbredelse af resultater

Vi vil udbrede resultaterne af vores internationale aktiviteter gennem:

Udvikling

Den internationale strategi og de internationale aktiviteter på College360 er under løbende udvikling.

Vi ønsker at udbrede kendskabet til PIU-ordningen på alle erhvervsuddannelser og dermed at sende flere EUD-/EUX-elever i praktik i udlandet.

Vi ønsker også at sende vores undervisere ud til andre europæiske skoler eller virksomheder til job-shadowing. Deltagelse i internationale aktiviteter skal være et fast tilbud som kompetenceudvikling for skolens ansatte.

Vi ønsker at al undervisning skal indeholde et internationalt perspektiv som en naturlig del af elevernes almene og faglige dannelse.

Projekter og samarbejde

Vores internationale arbejde kredser om mobilitetsaktiviteter såsom studieture, udvekslingsaftaler, praktikophold, konkurrencer og simulationsspil. Vi satser især på disse aktiviteter:

Målet er at styrke de globale kompetencer i form at interkulturel dannelse og at give indsigt i internationale problemstillinger for herigennem at gøre eleverne i stand til at begå sig i en global verden, både personligt, studiemæssigt og erhvervsmæssigt.