Autolakerer øver sig i polering

Godt at vide

Info om efteruddannelse | Godt at vide som deltager

Få praktisk information om vores kurser til både enkeltpersoner og virksomheder.

Uanset om du er leder eller ledig, faglært eller ufaglært, så har vi kurset, der dækker dine behov. Du kan som privat enkelt person få de kompetencer, du mangler, og som det offentlige og private arbejdsmarked efterspørger. Vi arbejder også sammen med virksomheder og leverer virksomhedstilpasset kompetenceudvikling, der giver bedre resultater på bundlinjen.

Find dit kursus

Som enkeltperson kan du finde vores åbne kurser ved at søge i Kususoversigten. Her finder ud pris, varighed og beskrivelse af indhold. 

Som virksomhed med ønske om at oprette et tilpasset kursusforløb for dine medarbejdere, kan du kontakte:

Leder

Øvrige

Conny Madsen

Leder af elevadministrationen (EUD/EUX/AMU)

  Uddannelse
  • EUD
  • EUX
  • Efteruddannelse

Praktiske informationer, regler og betingelser omkring AMU-kurser

Tilmelding

Er du i arbejde eller selvstændig?

Ønsker du at deltage på et AMU kursus, og er du i arbejde, skal du eller din virksomhed tilmelde dig via www.voksenuddannelse.dk. Det er også her, du eller din virksomhed skal søge om VEU godtgørelse. .

Tilmelding til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser) for selvstændige erhvervsdrivende ske ligeledes ske via portalen www.voksenuddannelse.dk.

Voksenuddannelse.dk er en landsdækkende tilmeldings- og ansøgningsportal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, herunder AMU-kurser. Via portalen kan virksomheder og kursister finde kurser, foretage tilmeldinger, ansøge digitalt om VEU-godtgørelse og befordringstilskud samt få overblik over kursusaktiviteter og status for ansøgninger.

Virksomhedsmedarbejdere, som skal administrere kurser og ansøgninger på deres virksomheds vegne, skal have tildelt de nødvendige rettigheder hertil på NemLogin Brugeradministration. Voksenuddannelse.dk gør brug af rettighederne: "Ret til at administrere VEU Kurser" og "Ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud".

Du er altid velkommen til at kontakte College360 Efteruddannelse på telefon 20 63 45 32. for hjælp og vejledning til at bruge portalen.

Er du ledig?

Er du ikke i arbejde, skal du have en aftale med dit jobcenter og/eller din A-kasse om deltagelse. Ledige kan tilmelde sig et AMU-kursus ved at kontakte College360 Efteruddannelse på telefon 20 63 45 32 eller mail, så vil vi sørge for den videre tilmelding.

Praktiske informationer vedrørende dit kursusforløb

For at kunne byde dig velkommen vil du efter din tilmelding modtage et velkomstbrev, hvor vi fortæller dig om alle de praktiske forhold omkring dit kursusforløb. Er du en del af et virksomhedshold, og modtager du ikke et velkomstbrev fra os, vil din virksomhed på anden vis sørge for, at du får ovennævnte informationer inden kursusstart.

Vi vil i velkomstbrevet oplyse dig om praktiske forhold som parkering på det sted, hvor kurset afvikles, og om du skal bruge P-billet. Du vil også få oplyst, om kurset er med eller uden forplejning. Er forplejning ikke inklusiv, vil vi altid sørge for, at det valgte kursussted har en kantine og et køleskab til din eventuelle medbragte mad.

Kriterier for optagelse på AMU-kursus

AMU-kursister optages i den rækkefølge, de tilmelder sig det enkelte AMU-kursus. Der er således tale om "først til mølle"-princippet.

Deltagerantal

På et AMU-kursus skal der være 20 tilmeldte, for at kurset kan gennemføres. For en virksomhed er det muligt at betale tompladsbetaling op til de 20 deltagere, så kurset kan gennemføres med et mindre antal deltagere. Dette aftales enten med kursus-administrationen eller en uddannelseskonsulent.

Du vil modtage aflysning af kurset fra College360 Efteruddannelse, hvis dit kursus ikke kan gennemføres. 

Økonomi i forbindelse med AMU-kurser

Der opkræves deltagerbetaling ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser). Deltagerbetalingens størrelse fastsættes hvert år på finansloven og kan ses af kursusoversigten.

For personer med en uddannelsesbaggrund over faglært niveau er deltagerbetalingen højere, da staten ikke betaler tilskud til AMU-kurset.

Særlige gennemførelsesformer

Hvis en virksomhed har behov for en særlig tilrettelæggelses- eller afholdelsesform, eksempelvis dobbelt lærerdækning, ændret undervisningsform, undervisning på virksomhedens adresse, weekend-, aften- eller natundervisning, har vi mulighed for at efterkomme jeres ønsker mod en tillægspris.

Virksomheder har også mulighed for at sikre gennemførelse af et kursus ved at benytte princippet om købe af tomme pladser på det enkelte kursus.

Hør mere om mulighederne hos College360 Efteruddannelse på telefon 20 63 45 32.

Betalingsbetingelser

Ved overskridelse af forfaldsdato på faktura mister College360 Efteruddannelse sit tilskud fra staten i forbindelse med AMU-kurserne. Vi forbeholder os retten til at viderefakturere denne meromkostning til kunden i tilfælde af for sen betaling.

Ved udeblivelse fra AMU-kursets første dag betales kr. 2.500,- for kurser med en varighed til og med 37 lektioner og kr. 3.500,- for kurser på mere end 37 lektioner. Ved framelding senere end en uge før AMU-kursets første dag betales kr. 1.500,- for kurser med en varighed til og med 37 lektioner og kr. 2.500,- for kurser på mere end 37 lektioner.  

Dokumenterer arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende, at udeblivelsen eller frameldingen skyldes lovligt forfald, fritages denne for betalingen. Lovlig udeblivelse eller framelding defineres i henhold til reglerne i virksomhedens skrevne personalepolitik og skal kunne dokumenteres, f.eks. kopi af personalepolitik.

Såfremt en arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende erstatter en udeblevet eller frameldt deltager med en anden deltager, skal arbejdsgiveren eller den selvstændigt erhvervsdrivende ikke betale for udeblivelsen eller frameldingen. Det samme gælder, når uddannelsen eller enkeltfaget aflyses på institutionens foranledning, medmindre institutionen aflyser på grund af udeblivelse på første undervisningsdag.

VEU-godtgørelse og befordringstilbud

Det er muligt at få økonomisk støtte i form af VEU-godtgørelse og tilskud til befordring under et AMU-kursus. For 2023 ligger godtgørelsen på kr. 911,00 kr. pr. dag pr. kursist. Satsen i 2023 for befordringstilskud er 1,10 kr. pr. kilometer.

For at få VEU-godtgørelse og tilskud til befordring må du ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende. Det vil sige, at din uddannelse ikke må forudsætte bestået uddannelse på gymnasialt niveau. Kontakt kursus-administrationen for nærmere vejledning herom, eller læs mere på voksenuddannelse.dk.

Kost og logi

Det er muligt at søge om tilskud til kost og logi, når du deltager på AMU-kurser.

Du skal opfylde følgende betingelser for at opnå tilskud til kost og logi:

 • Du skal have over 60 km fra din bopæl til uddannelsesstedet
 • Du må ikke have brugt en evt. videregående uddannelse de sidste 5 år
 • Du skal fremvise dokumentation for dine faktiske udgifter

Du kan mod dokumentation opnå et tilskud på 500 kr. pr. overnatning. Har du over 2 timers rejsetid, kan du opnå tilskud til indkvartering dagen før kursusstart.

Indkvartering i og omkring Silkeborg

Der findes mange muligheder for at finde et passende overnatningssted - Se de mange muligheder

Der er mulighed for at modtage tilskud til deltagerbetalingen, løntilskud og til udgifter til transport, ophold og undervisningsmateriale til det kursus, du har tilmeldt dig via kompetencefondene. Fagforeningen, hvor du er repræsenteret, kan hjælpe med de helt specifikke regler på området. Der findes bestemmelser om kompetencefonde i de fleste overenskomster inden for DA´s medlemsorganisationer med et modstående LO forbund. 

Er du i tvivl om noget, har spørgsmål eller andet, er du altid meget velkommen til at kontakte vores kursus-administration på telefon 20 63 45 32.

Vi glæder os til at kunne byde dig velkommen hos College360 Efteruddannelse.

Besøg os

Vi afholder jævnligt informationsarrangementer, hvor du har mulighed for at besøge os og stille alle dine spørgsmål. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejledning eller ønsker en rundvisning.