Bygningsmaler bruger lille pensel til at male bogstav

Kvalitet på efteruddannelse

Info om efteruddannelse | Kvalitet på efteruddannelserne

På College360 Efteruddannelse arbejder vi løbende med kvalitetsudvikling, for at sikre høj tilfredshed hos deltagere, medarbejdere, aftagere og samarbejdspartnere. Kvalitets systemet og de fastlagte procedurer for evaluering på College360 sikrer overholdelse af de lovmæssige krav, der findes i Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne samt i de gældende bekendtgørelser for de uddannelser, der udbydes på skolen. 

Udbudsgodkendelser, udlægnings- og udliciteringsaftaler

College360 er godkendt til 7 faglige + IKV Fælles Kompetencebeskrivelser (FKB), som hver samler et antal kurser (kompetencemål). College360 har ret og pligt til at udbyde alle mål i en FKB inden for det udbudsområde, skolen er godkendt til. Kan College360 ikke selv dække alle mål, skal der indgås aftale med en anden godkendt udbyder om udlagt undervisning.

Godkendelser egne

Godkendelser udlagte

Godkendelser lånte

Procedure for aftale om udlagt undervisning

Ønskes aftale om udlæg af undervisning, rettes henvendelse til kursusadministrationen med oplysning om de mål, der ønskes udlagt. Hvis anmodningen imødekommes, udarbejder College360 Efteruddannelse en aftale på de ønskede mål og fremsender aftalen i 2 eksemplar til samarbejdsskolen.

Udliciteringer

I det omfang det er bæredygtigt, vil uddannelsesinstitutionerne under VEU-Center Østjylland udlicitere uddannelsesopgaver til private. Udliciteringen skal således i det enkelte tilfælde være sagligt og økonomisk velbegrundet. College360 Efteruddannelse anvender to samarbejdsmodeller ved samarbejde med private konsulentvirksomheder om tilskudsberettiget voksen- og efteruddannelse (AMU):

  1. Timelæreransættelse af ekstern konsulent til gennemførelse af undervisning
  2. Konkurrenceudsættelse / udlicitering

Udliciteringer følger de til enhver tid gældende vejledninger og kontrakter udsendt af Undervisningsministeriet.

Udlicitering af AMU-opgaver til selvstændig kursus- eller konsulentvirksomhed

College360 Efteruddannelse satte følgende AMU-mål i udbud med igangsættelse fra 1. februar 2013. Alle private kursus- eller konsulentvirksomheder kan søge udliciteringsaftale med College360 Efteruddannelse efter gældende regler.

Se endvidere udkast til udliciteringsaftale, hvor regler for udlicitering mellem offentlige AMU-udbydere og private kursus- og konsulentvirksomheder fremgår. De indgåede aftaler fremgår af hjemmesiden samt af den private kursus- eller konsulentvirksomheds hjemmeside. Bilag vedrørende perioder, hvor de udbudte AMU-mål anvendes, vil ligeledes fremgå på hjemmesiden. 

Vi udliciterer til enkelte private kursusudbyder AMU-mål inden for vores udbud. De udliciterede AMU-mål kan ses i bilag til hver enkelt udliciteringskontrakt.  

Udbudspolitik

College360 Efteruddannelse udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelse mv.

Evalueringer

Evaluering af voksen- og efteruddannelse - Undervisningsministeriets webbaserede værktøj, www.viskvalitet.dk, bruges til tilfredshedsmålinger ved afslutningen af alle arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser), hvilket er et krav fra Undervisningsministeriet. Evalueringsredskabet Viskvalitet.dk er udviklet som et fælles kvalitetssikringsredskab og skal anvendes af AMU-udbyderne til dokumentation og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans til brug for videre opfølgning.

Evalueringsoversigt for kursister:

 

 

Gennemførelsesprocent og beståelsesprocent 

Undervisningsministeriet statistikdatabase

Undervisningsministeriet og Styrelsen for IT og lærring (STIL) stiller en statistikdatabase til rådighed. Følg linket herunder til AMU-delen.

Skolens arbejde med kvalitet og kvalitetssikring

Arbejdet med kvalitet og kvalitetssikring hos College360 Efteruddannelse tager udgangspunkt i de formelle krav, der stilles i det lovmæssige grundlag for skolens virksomhed og i skolens pædagogiske strategi.

Skolen arbejder systematisk med kvalitetssikring af alle skolens aktiviteter.

Det gøres blandt andet ved følgende:

  • Alle undervisningsforløb slut evalueres ved et spørgeskema
  • Der gennemføres fokusgruppeinterview på alle uddannelsesområder
  • Der gennemføres virksomhedstilfredshedsundersøgelser
  • Kvalitet i undervisningen er et fast punkt på pædagogiske dage
  • Der gennemføres medarbejdertilfredshedsundersøgelser
  • Der gennemføres årlige medarbejderudviklingssamtaler

Alle aktiviteter indgår i en årlig cyklus/kvalitetshjul.

Besøg os

Vi afholder jævnligt informationsarrangementer, hvor du har mulighed for at besøge os og stille alle dine spørgsmål. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejledning eller ønsker en rundvisning.