Hjælp og vejledning under din HHX uddannelse

Hjælp til din uddannelse | Hjælp og vejledning under din HHX uddannelse

I løbet af din HHX uddannelse kan du få hjælp til både faglige og personlige udfordringer ved at henvende dig til skolens studievejledning. Der findes forskellig former for støtte alt efter, hvad du har behov for hjælp til.

Hvad kan du få hjælp til

Som elev på HHX er du altid velkommen til at komme forbi studievejledningen i bygning A (overfor Elevadministrationen). Du kan banke på og stikke hovedet ind og tale med den vejleder, som sidder på kontoret. Ønsker du at tale med den vejleder, som er særligt tilknyttet din klasse, så har de enkelte vejledere følgende træffetider:

 • Går du i 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C er din studievejleder Maibrit
 • Går du i 1D, 1E, 1F, 2D, 2E, 2F, 3D, 3F er din studievejleder Jakob
 • Går du i 1G, 1H, 1I, 2G, 2H, 2I, 3G, 3H, 3I er din studievejleder Birgitte
 • Går du i 1J, 1K, 1L, 2J, 2C, 2K, 3J, 3E er din studievejleder Johanne

Du kan også kontakte studievejlederne via Studie+ eller sende en mail.

Vejleder

Maibrit Dirdal

Lektor, Studievejleder på HHX

  Uddannelse
  • HHX
  Retning
  • Handelsgymnasiet
  Fag
  • Engelsk

Vejleder

Jakob Mørk Christiansen

Lektor, Studievejleder på HHX

  Uddannelse
  • HHX
  Retning
  • Handelsgymnasiet
  Fag
  • Erhvervsjura

Vejleder

Birgitte Weinreich

Lektor, Studievejleder på HHX, Læsevejleder

  Uddannelse
  • HHX
  Retning
  • Handelsgymnasiet
  Fag
  • Spansk
  • Psykologi

Vejleder

Johanne Schøning Skriver

Lektor, Studievejleder på HHX

  Uddannelse
  • HHX
  Retning
  • Handelsgymnasiet
  Fag
  • Dansk
  • Spansk

Vejleder

Nicole Knudsen

Adjunkt

  Uddannelse
  • HHX
  Retning
  • Handelsgymnasiet
  Fag
  • Erhvervsjura

Vejleder

Louise Hasselgaard

Lektor

  Uddannelse
  • HHX
  Retning
  • Handelsgymnasiet
  Fag
  • Afsætning

Muligheder for faglig og personlig støtte på HHX

Specialpædagogisk støtte

Som elev på College360 kan du få specialpædagogisk støtte (SPS), hvis du har behov for det. Skolens vejledere hjælper dig med at få afdækket dine behov for støtte, så du kan gennemføre uddannelsen på lige vilkår med de øvrige elever.

Du kan få støtte, hvis du har læse- og skrivevanskeligheder, hvis du er hørehæmmet eller svagsynet, eller hvis du har nogle fysiske begrænsninger.

Som ordblind vil støtten bestå af en computer med stavestøtteprogrammer og oplæsningsfunktion eller programmer, der kan downloades til din egen computer samt skannerpen og håndskanner.

Hvis du er hørehæmmet eller svagsynet, vil du også få stillet de tekniske hjælpemidler til rådighed, der kan kompensere for din høre- eller synsnedsættelse.

Ved fysiske begrænsninger har vejlederen mulighed for at søge om ergonomiske hjælpemidler, f.eks. roller mouse, specialbord eller specialstol.

Hvis du har psykiske vanskeligheder, f.eks. en diagnose, vil du typisk kunne få støttetimer.

Det er vigtigt, at du kontakter en af skolens studievejledere hurtigst muligt, efter du er optaget på uddannelsen, så vi hurtigt kan finde frem til, hvilken form for støtte du har behov for.

Læsevejledning

Hvis du som elev på HHX oplever problemer med at læse og/eller skrive, har du mulighed for at kontakte skolens læsevejledere, Lise Møller og Birgitte Weinreich. De kan tilbyde hjælp til screening for ordblindhed, hjælpemidler samt vejledning, så du kan komme godt igennem din uddannelse.

I begyndelsen af 1.g kommer alle elever til en screening af læse- og stavefærdigheder. På baggrund af testen vurderes det, om der er behov for ekstra træning i læse- og stavestrategier.

Du kan tage kontakt til din kontaktlærer eller din studievejleder, som vil hjælpe med at formidle kontakten. Du er også velkommen til selv at sende en mail til vores læsevejledere.

Vejleder

Birgitte Weinreich

Lektor, Studievejleder på HHX, Læsevejleder

  Uddannelse
  • HHX
  Retning
  • Handelsgymnasiet
  Fag
  • Spansk
  • Psykologi

Mentor

Hvis du som elev på HHX oplever studiemæssige udfordringer, har du mulighed for at få støtte fra vores mentor til at gennemføre gymnasiet.

Støtten kan fx. være:

- Samtaler om trivsel og udfordringer i hverdagen

- Samtaler om gode vaner og studiestrategier

- Udarbejdelse af skemaer til lektielæsning og afleveringsopgaver 

- Forberedelse til særligt udfordrende situationer som fx. studieture eller større
   opgaver

Du kan tage kontakt til din kontaktlærer eller din studievejleder, som vil hjælpe med at formidle kontakten. Du er også velkommen til selv at sende en sms eller en mail til vores mentor, Karen.

Karen Rønstrup

Underviser, Mentor

  Uddannelse
  • HHX
  • HTX
  Retning
  • Handelsgymnasiet
  • Teknisk Gymnasium

Studiecafé

Vi vil rigtigt gerne støtte vores elever, når de møder faglige udfordringer eller blot vil dygtiggøre sig yderligere. Det gør vi naturligvis i undervisningen, men du har også mulighed for at få faglig sparring uden for klasselokalet f.eks. i studiecaféen.

Studiecaféen

Studiecafeen på HHX finder du i Madværket. Her er der mulighed for at sparre med skolens undervisere og andre elever på forskellige årgange.

Du kan komme forbi studiecafeen, hvis du har brug for hjælp med et bestemt fag, en aflevering eller en bestemt opgave. Du er også velkommen, hvis du vil fordybe dig på egen hånd. I studiecafeen har du også altid mulighed for at stille spørgsmål til skolens studievejledere en læsevejleder og en matematikvejleder.

Studiecafeen er meget besøgt og et rart sted at være i studietimen. Stemningen er god og fællesskabet stærkt på tværs af alle årgange.

Spot-kurser i matematik

Med udgangspunkt i de matematik-tests, de studerende gennemgår, vil der løbende blive udbudt spotkurser, der finder sted i studietimerne. De studerende kan således blive tilbudt intensiv gruppeundervisning i et specifikt matematik-tema, hvis underviseren vurderer, at den studerende kan have gavn af et løft inden for det pågældende tema. Spot-kurser er således niveaudelt gruppeundervisning i matematik på tværs af klasserne i studietimen.

Kontakt en studievejleder

Oplever du faglige udfordringer på HHX, er du altid velkommen til at kontakte en af skolens studievejledere, så finder vi i fællesskab det rette tilbud. 

Fastholdelsesstrategi

Fastholde elever i deres uddannelsesvalg og sikre at så stor en del som muligt gennemfører deres uddannelse gennem forskellige fastholdelsesstrategier. Det er målet at de enkelte fastholdelsesstrategier optimeres gennem et godt samarbejde med eleven, forældre, klassens lærere, UU samt andre ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Fastholdelse af elever

På Handelsgymnasiet Silkeborg støttes den enkelte elev bedst muligt gennem gymnasieforløbet for at sikre, at optagne elever, der har et ønske om at tage en studentereksamen på Handelsgymnasiet, fastholdes på og gennemfører uddannelsen.

Der kan være mange årsager til, at en elev er frafaldstruet. En elev kan fx mistrives på grund af faglige, sociale eller personlige udfordringer. Her har hele skolen et fælles ansvar for at identificere mistrivslen så tidligt som muligt og iværksætte relevante tiltag i et samarbejde mellem kontaktlærer, studievejledning og skolens mentor.

En meget væsentlig årsag til frafald fra uddannelsen grunder i et for stort fravær. Af hensyn til den enkelte elev er det derfor vigtigt at kunne reagere hurtigt, hvis eleven har for stort fravær. Her er det afgørende, at samarbejdet mellem lærere, studievejledere og ledelsen fungerer optimalt og så tæt på eleven som muligt. Nedenfor beskrives derfor retningslinjerne for arbejdet med fravær på Handelsgymnasiet.

Lærerens opgaver i forbindelse med fravær

Det er typisk læreren, der først opdager, at en elev ikke passer sin skole og oparbejder et fraværsproblem. I de tilfælde markerer læreren over for eleven, at gymnasiet forventer, eleven møder til alle timer. Endvidere virker det motiverende, at læreren spørger eleven, hvad fraværet skyldes, og positivt bemærker, når en elev – der har været fraværende – møder til time igen.

Hvis den enkelte faglærer har en formodning om, at fraværet skyldes faglige udfordringer, aftaler faglæreren med eleven, hvilke tiltag der kan iværksættes for at hjælpe eleven. Der kan evt. være tale om Studiecafé, læsevejledere eller en samtale med skolens studievejledere.

Hvis faglæreren har en formodning om, at fraværet skyldes personlige eller sociale udfordringer, som påvirker elevens trivsel på skolen, vil den enkelte faglærer i samråd med kontaktlæreren tage en snak med eleven. Hvis der er behov for yderligere støtte eller samtaler, inddrages studievejledningen eller skolens mentor.

Studievejlederens opgaver i forbindelse med fravær

På Handelsgymnasiet har studievejlederne ansvar for at holde systematisk øje med fravær og indgåede aftaler. Studievejlederne tjekker regelmæssigt alle klassers fravær. De kigger dog ikke udelukkende på fraværsprocenten, men også på tendenser i fraværet samt eventuelle mønstre, f.eks. ved at undersøge hvornår på dagen den enkelte elev er fraværende.

Den enkelte elev på skolen har en fast tilknyttet studievejleder i sin skoletid. Hvis en elev har et højt fravær eller et særligt fraværsmønster, indkalder studievejlederen eleven til en bekymringssamtale for at afklare, hvad fraværet skyldes, og hvordan det kan nedbringes.

Er der særlige årsager til fraværet, vurderer studievejlederen, hvordan skolen mest effektivt kan støtte eleven. Der kan f.eks. være tale om følgende tiltag:

 • Særlige aftaler med lærerne om en periode med formindsket opgave- og lektiepres, fx i forbindelse med sygdom, stress og depression
 • Læsevejledning
 • Studiecafé
 • Ekstralektioner ved en faglærer, f.eks. i forbindelse med længerevarende sygdom, efter aftale med en ledelsesrepræsentant
 • Samtaler med skolens mentor
 • Henvisning til misbrugscenter eller psykolog
 • Samarbejde med sociale myndigheder.

Foreligger der ingen særlige årsager til fraværet, gør studievejlederen det klart for eleven, at fraværet straks skal falde, og det aftales med eleven, hvordan fraværet hurtigst muligt kan nedbringes. Overholdes aftalen ikke, medfører dette er en mundtlig advarsel.

I perioden efter den mundtlige advarsel foregår der en tæt opfølgning, hvor studievejlederen er særligt opmærksom på elevens trivsel og studieaktivitet.

Hvis fravær uden årsag ikke ophører, indkalder studievejlederen eleven til en samtale, og eleven modtager en skriftlig advarsel via e-boks. Hvis eleven er under 18 år, informeres forældrene også via e-boks. Den skriftlige advarsel indeholder informationer om mulige sanktioner:

 • SU-stop: Hvis eleven skønnes at være studieinaktiv, kan SU bringes til ophør efter reglerne herom i SU-lovgivningen.
 • Manglende mulighed for oprykning til næste klassetrin pga. lav studieaktivitet
 • Udmeldelse af uddannelsen

Som led i fastholdelsen kan der udarbejdes en kontrakt mellem skolen og eleven, som indeholder en aftale om, hvordan eleven skal agere for at undgå sanktioner.

Ledelsens opgaver i forbindelse med fravær

Det er rektor, der udsender skriftlige advarsler og iværksætter sanktioner.

Generelt inddrager studievejlederne rektor i det omfang, de skønner det nødvendigt. Den pædagogiske ledelse og studievejlederne holder statusmøder om blandt andet fravær og frafald efter behov.

Oversigt over rollefordeling

Lærer

Studievejleder

Ledelse

 • Markerer, at fravær ikke er i orden, og bemærker tilstedeværelse
 • Inddrager kontaktlærer efter behov
 • Kontakter studievejlederen ved mistanke om problematisk adfærd
 • Er opmærksomme på mistrivsel
 • Tjekker klassens fravær en gang om måneden
 • Indkalder elever med fraværsproblemer til samtale for at vurdere, om der er grundlag for at tage særlige hensyn og i givet fald henvise eleven til støtte
 • Giver eleven en mundtlig advarsel, hvis ingen særlige hensyn
 • Følger op på sanktioner
 • Giver skriftlig advarsel ved for højt fravær
 • Stopper SU ved studieinaktivitet
 • Informerer studievejlederen om diverse sanktioner

Fastholdelses- og gennemførelsesvejledning på

HHX 1. år
 • Intro-program i grundforløbsklassen og i studieretningsklassen med fokus på trivsel og sammenhold i klassen samt på tværs af klasser og årgange
 • Individuelle samtaler med alle elever i forbindelse med valg af studieretning
 • Individuelle samtaler med elever med henblik på at fastholde eleverne i uddannelsen, herunder faglig og social trivsel i klassen
 • Tilknytning af fast studievejleder samt præsentation af mentor
 • Klassevis og individuel vejledning og støtte i forbindelse med valg af valgfag på 2. år 
 • Klassevis eksamensorientering i foråret   
HHX 2. år
 • Individuelle samtaler med elever i løbet af skoleåret med henblik på at fastholde eleverne i uddannelsen, herunder faglig og social trivsel i klassen   
 • Individuel opfølgning i forbindelse med elevfravær   
 • Klassevis og individuel vejledning og støtte i forbindelse med valg af valgfag på 3. år 
 • Klassevis eksamensorientering i foråret
 • Introduktion til og afholdelse af arrangementer fra Studievalg Danmark med henblik på videregående uddannelse
HHX 3. år
 • Individuelle samtaler med elever i løbet af skoleåret med henblik på at fastholde eleverne i uddannelsen i tæt samarbejde med undervisere og evt. mentor
 • Individuel opfølgning i forbindelse med elevfravær   
 • Introduktion til og afholdelse af arrangementer fra Studievalg Danmark med henblik på videregående uddannelse
 • Klassevis eksamensorientering i foråret 
 • Tilbud om eksamenstræningskursus

Brug for en
HHX vejleder?

Vejleder

Birgitte Weinreich

Lektor, Studievejleder på HHX, Læsevejleder

  Uddannelse
  • HHX
  Retning
  • Handelsgymnasiet
  Fag
  • Spansk
  • Psykologi

Vejleder

Jakob Mørk Christiansen

Lektor, Studievejleder på HHX

  Uddannelse
  • HHX
  Retning
  • Handelsgymnasiet
  Fag
  • Erhvervsjura

Vejleder

Johanne Schøning Skriver

Lektor, Studievejleder på HHX

  Uddannelse
  • HHX
  Retning
  • Handelsgymnasiet
  Fag
  • Dansk
  • Spansk

Vejleder

Louise Hasselgaard

Lektor

  Uddannelse
  • HHX
  Retning
  • Handelsgymnasiet
  Fag
  • Afsætning

Vejleder

Maibrit Dirdal

Lektor, Studievejleder på HHX

  Uddannelse
  • HHX
  Retning
  • Handelsgymnasiet
  Fag
  • Engelsk

Vejleder

Nicole Knudsen

Adjunkt

  Uddannelse
  • HHX
  Retning
  • Handelsgymnasiet
  Fag
  • Erhvervsjura

Besøg os

Vi afholder jævnligt informationsarrangementer, hvor du har mulighed for at besøge os og stille alle dine spørgsmål. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejledning eller ønsker en rundvisning.