College360 logoflag

Strategi

Om College360 | Strategi

Strategi på College360

Formål med strategien

På College360 har vi fokus på, at strategien ikke bliver et stykke papir, der ligger og samler støv i en skuffe, men i stedet kommer ud at leve i organisationen og bliver omsat til mål og handlinger i hverdagen. På College360 tjener strategien en række formål:

Strategien skal i hverdagen bruges til at:

 • være et redskab til at give bestyrelsen sikkerhed for, at vi følger missionen og visionen.
 • give ejerskab og overordnet rammesætning og retning til alle medarbejdere og ledere, som decentralt udmønter den i handlinger.
 • at prioritere og foretage til- og fravalg – beslutningerne holdes op mod de strategiske mål.
 • give os hurtige og let forståelige argumenter for at forstå, hvorfor vi går bestemte veje.

 For at give værdi skal strategien:

 • indeholde strategiske mål, som er klare, så vi på forhånd konkretiserer forventninger og ved hvornår vi er nået i mål, og hvornår vi er en succes.
 • adressere og imødekomme de aktuelle udfordringer og muligheder, være fremadskuende og forudseende, og skal derfor genbesøges årligt.
 • udformes, så alle medarbejdere kan se sig selv og deres virkelighed afspejlet i den, så den inspirerer til en fælles udvikling.

Mission

Med udgangspunkt i Silkeborg tilbyder College360 målrettede og attraktive kvalitetsuddannelser, der skaber værdi for mennesker og erhverv.

Vision

 

Leading teaching people

 

Hvad er nu meningen med at lave en vision på engelsk på en skole i Midtjylland?

De engelske ord viser handling - ”ing”-formen viser, at der sker noget, og det handler om mennesker. Sat op på denne måde danner ordene til sammen et samlet udsagn, ligesom et eller to af ordene kan stå alene og forklare noget væsentligt om skolen.

Vi vil fylde ordet, ”Leading” med solidt dansk indhold, som betegner lederadfærd i form af ”at tage ansvar og levere som forventet”, ”at tage initiativ”, ”at inkludere og involvere andre”, ”at stille spørgsmål, dele ideer og give feedback”, som alle er naturlige komponenter i den internationale brug af ordet.

”Teaching” dækker over mere end danske ord som ”lærer”, ”undervisning”, ”underviser” og ”læring”. Det engelske ord henviser til, at en person giver noget videre, hvilket er relevant for os alle, da vi alle i vores hverdag har en professionel relation, hvor det bliver vigtigt at være ”teacher” og give vores faglighed eller indsigt videre. Vi kan påtage os lærerrollen ved at være forberedte på at møde andre og være villige til at hjælpe. Det er vores faglighed, som vi alle sætter i spil for at blive en form for lærer. Det bliver et tankesæt og en adfærd, som vi i vores organisation er forpligtet af

"People" er det ord i visionen, som bedst kan erstattes af det danske ord ”mennesker”. Vores arbejde handler om mennesker og relationer mere end noget andet. Det engelske ord er brugt, fordi det sprogligt kan fungere godt med de andre ord, og det er med til, at vi lettere kan anvende de forskellige lag af vores strategiindhold.

Leading Teaching People viser med sin rækkefølge og handlingsform en prioritering af budskabet. Det er vigtigt, at vi forstår og påtager os det arbejde, som hører til at skabe den bedst mulige skole. 

Leading - Vi praktiserer og uddanner til lederskab

Teaching - Vi er fagligt stolte og stærke

People - Vi er forbundne og skaber fællesskaber

 

Strategiske indsatsområder 2023 - 2026

Leading – Vi praktiserer og uddanner til lederskab

Vi er ledende, modige og involverende. Vi praktiserer alle lederskab til hverdag, og vores elever og partnere kan se det.

 1. Vi er alle ledere

Det betyder, at medarbejdere og elever på College360 viser lederadfærd ved at gå forrest med det gode eksempel og opfordre til at løfte i flok. Vi tager ansvar for at bringe den gode løsning i spil, står på mål for vores beslutninger og for at levere resultater.

 1. Vi er modige

Det betyder, at vi viser initiativ og er proaktive. Modet til at være ledende viser vi ved at stille spørgsmål, dele viden og idéer og give feedback til andre – også når vi ikke er blevet spurgt. Det skaber merværdi i relationer og samarbejde og løfter kvaliteten af vores resultater, fordi vi lærer af hinanden.

 1. Vi skaber resultater og tænker langsigtet

Det betyder, at vi måler os selv og ved, at intet kommer uden handling. Vores ambitioner kræver, at vi ”står på tæer” og gør os umage for at nå målene. Vi anerkender de opnåede resultater og lærer af dem, hvilket vil tage os fra resultat til resultat. Vi har ambitioner for i morgen og forstår, at vi må investere i dag for at opnå noget i fremtiden. Investeringer vil være krævende i dag, men de sikrer, at vi kan levere stærke resultater i morgen.

 1. Vi søger det professionelle samarbejde

Det betyder, at vi fokuserer på kvaliteten og effektiviteten i beslutningsprocesser og opgaveløsning, og anvender de bedste værktøjer for uddannelses- og klasseledelse. Vi forstår at agere i en omverden præget af stor kompleksitet og er opmærksomme på vores mange interessenter. Vi kommunikerer i tide, organiserer og koordinerer processer.

 1. Vi er involverende

Det betyder, at vi prioriterer relationsarbejde i klassen mellem eleverne, med vores kolleger og eksterne samarbejdspartnere. Vi bruger aktivt vores netværk og kommunikationskanaler og tilrettelægger beslutningsprocesser, så organisationens relevante interessenter inddrages og forenes om vores formål.

Teaching – Vi er fagligt stolte og stærke

Vi er alle lærere, og vi er faglige forbilleder. Vi er ambitiøse omkring faglighed og tager et professionelt ansvar for det, der knytter sig til undervisningen af mennesker.

 1. Vi styrker eleverne personligt og skaber selvværd og faglig stolthed

Det betyder, at vi inkluderer de unge i en historie og en kultur med stærke erhvervsrettede og håndværksmæssige traditioner, som giver selvværd og motivation til at blive dygtig til sit fag. Som kompetente og fagligt stolte medarbejdere videregiver vi vores engagement til en ny generation af unge på vej.

 1. Vi kender erhvervslivet

Det betyder at, vi skaber værdi, fordi vores uddannelsers indhold, og vores medarbejdere har udgangspunkt i erhvervslivet, videregående uddannelser og iværksætteri. Vores elever får under uddannelsen viden om erhvervslivet og lærer, hvordan man der indgår i værdiskabelsen. Vi lægger vægt på, at vores krav til og forberedelse af eleverne letter deres overgang fra uddannelse til job, videregående uddannelse eller selvstændig virksomhed.

 1. Vi stiller passende krav til den enkelte elev

Det betyder at, vi skaber meningsfuld læring ved at arbejde praksisnært og anvendelsesorienteret. Gennem tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv og omkringliggende samfund, oplever eleverne, at vi kender den aktuelle praksis i virksomhederne. Gennem krav om grundighed, fordybelse og nysgerrighed samt brugen af akademiske metoder og arbejdsformer skaber vi kompetente studerende på de videregående uddannelser.

 1. Vi indgår partnerskaber lokalt, nationalt og internationalt

Det betyder, at vi åbner skolen og undervisningen for lokalsamfundet og resten af verden. Vi inviterer ind og stiller vores kompetencer og vores bygninger til rådighed for læring, udvikling og events i samarbejde med vores partnere. Vores elever oplever værdien af partnerskaber, hvor vi lærer af hinandens kompetencer, ressourcer udveksles og synergi skabes.

 1. Vi er gode værter

Det betyder, at vi møder andre mennesker som gode værter. Vi har en åben og imødekommende adfærd og er opmærksomme på alle de detaljer, der kan gøre en forskel i værtsskabet. På College360 er værtsskab en del af vores faglighed.

People - Vi er forbundne og skaber fællesskaber

Vi en kultur- og dannelsesinstitution. Vi ser hele mennesker og dyrker gode relationer. Betydningen af vores samvær rækker ud over uddannelse og erhverv.

 1. Vi har et attraktivt og udviklende studiemiljø

Det betyder, at vi forstår og etablerer fællesskaber. Fællesskabet giver tryghed og nærvær, mulighed for dialog og indflydelse, og ikke mindst gør det os klogere på os selv og hinanden. Vi ser et helt menneske, og er dem, der dyrker den gode relation mennesker imellem, så der skabes et godt fundament for læring og personlig udvikling. Vores studiemiljø er kendt for at være fagligt og personligt udviklende samt et attraktivt sted at mødes, være og trives.

 1. Vi skaber og udviser tillid

Det betyder, at vi vil skabe tillid ved at søge en åben og anerkendende dialog. Sådan skaber vi plads til, at vi modigt kan udvikle os sammen ved at give hinanden indsigt i fagligheder og kompetencer - også når fejl eller uenigheder opstår. Vi holder det, vi lover, og stoler på, at nogen griber den gode aflevering og kaster bolden videre.

 1. Vi ved, hvem vi er

Vi ved, hvem vi er, fordi vi kender og sætter pris på vores rødder, historie og traditioner, og vi er stolte af vores oprindelse inden for videnskab, håndværk og handel. Vi vil fremhæve historien og de bidrag, som vi og erhvervslivet skaber sammen.

 1. Vi er et kultur- og dannelsesfællesskab

Det betyder, at vi er til stede i elevernes dannelsesproces. Vi bidrager til udvikling af elevernes karakter gennem aktiviteter, der peger på historie, demokrati, kunst, kultur. Vi perspektiverer dermed vores uddannelser, så flere dimensioner træder frem.

 1. Vi er gode ambassadører

Det betyder, at vi interesserer os for hinanden og søger indsigt i hinandens fagligheder og succeser. Det giver gode historier at fortælle og skaber stolthed.

 

 

Besøg os

Vi afholder jævnligt informationsarrangementer, hvor du har mulighed for at besøge os og stille alle dine spørgsmål. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejledning eller ønsker en rundvisning.