Kvalitet

Om College360 | Kvalitet på College360

College360 arbejder med en kvalitetssystematik for at dokumentere, understøtte og videreudvikle skolens kvalitet. Skolen publicerer her de data, der følger af kravene til informationspligten i lov om gennemsigtighed og åbenhed og af de forskellige institutions- og uddannelseslove.

Alt, hvad vi foretager os, understøtter, at vi uddanner vores elever fagligt og er med til at forme dem socialt og personligt. Vi møder vores elever med åbenhed, involvering, respekt, ambitioner og engagement. Formålet med vores systematiske evalueringer er at sikre det bedst mulige faglige udbytte for den enkelte elev. Evalueringerne  skal danne grundlag for løbende udvikling af pædagogisk praksis, herunder støtte til elevernes faglige udvikling samt fokus på et godt studiemiljø og høj elevtrivsel. 

Udbud og Godkendelser

Gymnasiale uddannelser

 • HHX
 • HTX

Erhvervsuddannelser

 • Grundforløbets 1. del – Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 • Grundforløbets 1. del – Kontor, handel og forretning
 • Grundforløbets 1. del – Teknologi, byggeri og transport
 • Autolakerer
 • Automatik og procesuddannelsen (kun grundforløb) (Der oprettes ikke hold)
 • Bygningsmaler
 • Detailhandelsuddannelse med specialer (kun grundforløb)
 • Elektriker (kun grundforløb)
 • Ernæringsassistent (der oprettes ikke grund- og hovedforløb)
 • Eventkoordinator
 • Gastronom
 • Handelsuddannelse med specialer
 • Karrosseriuddannelsen
 • Kontoruddannelse med specialer
 • Murer (kun grundforløb) (Der oprettes ikke hold)
 • Personvognsmekaniker
 • Receptionist
 • Skiltetekniker
 • Smed
 • Tjener
 • Træfagenes byggeuddannelse/Tømrer

EUX

 • Autolakerer
 • Bygningsmaler
 • Ernæringsassistent
 • Detailhandelsuddannelse med specialer
 • Gastronom (kok)
 • Karrosseriuddannelsen
 • Kontoruddannelse med specialer
 • Personvognsmekaniker
 • Receptionist
 • Skiltetekniker
 • Smed
 • Tjener
 • Træfagenes byggeuddannelse (Tømrer)

Skoleoplæring

 • Autolakerer
 • Bygningsmaler
 • Ernæringsassistent
 • Gastronom
 • Karrosseriuddannelsen
 • Personvognsmekaniker
 • Skiltetekniker
 • Smed
 • Tømrer

Arbejdsmarkedsuddannelser

Pædagogisk udgangspunkt og praksis

På College360 ser vi det som vores vigtigste opgave at forberede eleverne til et kommende studie- og arbejdsliv. Et liv, der stiller store krav til faglig kunnen, evne til livslang læring og almen dannelse. Vi ønsker at give eleverne en uddannelse, der udvikler dem fagligt, personligt og socialt, så de selvstændigt kan håndtere problemstillinger i deres fremtid på en videregående uddannelse og i erhvervslivet.

Al undervisning på College360 tager udgangspunkt i det pædagogiske værdigrundlag og i visionen for College360.

Undervisningsmiljø

College360 vil være et godt og trygt sted for eleverne at lære. Åbenhed, respekt, tolerance og engagement er nøgleord for undervisningsmiljøet. Personalet skal være rollemodeller og eleverne skal inspireres til at tage medansvar og til at være aktive i at skabe et godt skolemiljø.

Undervisningen

I undervisningen lægges der vægt på, at eleverne bliver i stand til at anvende det lærte i praksis, så de formår at anvende og udvikle deres faglige, personlige og sociale kompetencer på arbejdsmarkedet. Undervisningen tilrettelægges med fokus på:

 • Elevernes erhvervsrettede, almene og personlige udvikling.
 • Elevernes selvstændighed og ansvar for egen læring øges progressivt under uddannelsen.
 • Aktualitet og høj faglig standard.
 • Praksisnærhed, tværfaglighed og helhedsforståelse.
 • Virkelighedsnær og anvendelsesorienteret undervisning, så eleverne oplever deres uddannelse som brugbar.
 • Elevernes evne til at samarbejde på tværs af fag, kompetenceniveau og personlige forskelle.
 • Differentiering med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger.
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse, så elevernes evne til at samarbejde fremmes.
 • Respekt og forståelse for fagområdernes forskellighed.

Underviserne

Eleverne vil møde undervisere, der er på forkant med ny viden og som gennem løbende kompetenceudvikling, både fagligt og pædagogisk, sikrer en formidling på højt niveau. Underviserne planlægger deres undervisning med fokus på:

 • Den enkelte elevs faglige og personlige forudsætninger og læringsstil.
 • Tilrettelæggelse af undervisningen i samarbejde med kollegaer.
 • Elevernes medindflydelse, ved at veksle mellem lærerstyrede og elevstyrede undervisningsformer.
 • Anvendelse af it-baserede værktøjer i undervisningen.
 • Perspektivering internationalt og på tværs af faggrænser.

Kontaktlærerfunktionen sigter mod at skabe en helhed i elevernes samlede uddannelsesforløb. Kontaktlæreren har særligt fokus på elevernes personlige udvikling og arbejder med elevernes selvforståelse, refleksion og analytiske evne.

Samarbejde

På College360 ser vi samarbejdet med andre som en væsentlig styrke i forhold til at løse faglige og personlige problemer. Det gælder:

 • Samarbejde og vidensdeling på tværs af fag, elev- eller medarbejdergruppering og kompetenceniveau.
 • Samarbejde med afsenderskoler og videreuddannelsesinstitutioner.
 • Samarbejde med erhvervslivets virksomheder og organisationer lokalt, nationalt og internationalt.

Resultatløn

Der anvendes ikke resultatløn på College360

Sociale klausuler

Retningslinjer om anvendelse af sociale klausuler i forbindelse med gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter på College360. College360 har i sin portefølje en række uddannelser, der indebærer en kombination af teori- og praktikforløb. Skolen har en målsætning om, at der i forbindelse med gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter i passende størrelser indbygges sociale klausuler, der sigter på at sikre eller øge antallet af uddannelsesaftaler inden for erhvervsuddannelserne.

College360 har i øjeblikket ingen kontrakter med sociale klausuler.

Værdiggrundlag

College360 byder velkommen til stærke, erhvervsrettede uddannelser.

Smukke historiske skolebygninger i Silkeborgs bymidte tæt på gågadens butikker peger tilbage til vores historiske rødder. Bygningerne bærer på stolte traditioner inden for handel og håndværk og giver de unge, der vælger vores gymnasier i bymidten et stærkt fundament. En arkitektonisk markant erhvervsskole bygget i 2019 og beliggende tæt på byens erhvervsvirksomheder indbyder til fællesskab mellem fag og mennesker, og i begge vores uddannelsesmiljøer giver vi en god og betydningsfuld ramme for fællesskab, karakterdannelse og faglig stolthed.

Faglighed, handlekraft og kreativitet går hånd i hånd med indretning og et dynamisk studiemiljø, og når vi siger, at vi er mere end en skole, så er det for at byde andre indenfor til fællesskabet om vores fag og lokalområde. Når du møder os som medarbejdere, vil du se, at vi er mere end lærere; vi træder frem som lærere, ledere og som mennesker, der indbyder til fællesskab. Vi udviser mod ved at være parate til at være værter, lede processer og tage ansvar i professionelle sammenhænge.

Indsatsområder

Bestyrelse og vedtægter

Kvalitetssystem og nøgletal på EUD/EUX

På Erhvervsuddannelserne på College360 arbejder vi løbende med kvalitetsudvikling, for at sikre høj tilfredshed hos elever, medarbejdere, aftagere og samarbejdspartnere.

Kvalitetssystem

Se Flowdiagram

Kvalitetssystemet og de fastlagte procedurer for evaluering på College360 sikrer overholdelse af de lovmæssige krav, der findes i Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne samt i de gældende bekendtgørelser for de uddannelser, der udbydes på skolen.

Nøgletal

Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserned skal forbedre borgernes muligheder for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner. For at kunne foretage et kvalificeret valg af uddannelsesinstitution, skal den enkelte borger kunne sammenligne de aktiviteter og mål, skolerne og uddannelsesinstitutionerne arbejder med, og de resultater, der opnås.

Institutionerne er ikke selv umiddelbart i stand til at tilvejebringe alle disse oplysninger, idet de blandt andet vedrører elever/studerendes færden, efter at de har forladt institutionen. Undervisningsministeriet stiller derfor oplysninger til rådighed for offentligheden og uddannelsesinstitutionerne om: 

Øvrige kvalitetsdata

Kvalitetssystem og nøgletal på HTX

På Teknisk Gymnasium Silkeborg arbejder vi løbende med kvalitetsudvikling, for at sikre høj tilfredshed hos elever, medarbejdere, aftagere og samarbejdspartnere.

Kvalitetssystem

Kvalitetssystemet og de fastlagte procedurer for evaluering på Teknisk Gymnasium Silkeborg sikrer overholdelse af de lovmæssige krav, der findes i Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne samt i de gældende bekendtgørelser for de uddannelser, der udbydes på skolen.

Nøgletal

Loven om gennemsigtighed og åbenhed skal forbedre borgernes muligheder for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

For at kunne foretage et kvalificeret valg af uddannelsesinstitution, skal den enkelte borger kunne sammenligne de aktiviteter og mål, skolerne og uddannelsesinstitutionerne arbejder med, og de resultater, der opnås inden for følgende områder:

 • Fuldførelsesprocent
 • Overgang til videregående uddannelse
 • Karakterer

Grafikken herunder viser det overblik over kvalitetsnøgletal for HTX på College360, som Børne- og Undervisningsministeriet senest har publiceret. 

Øvrige kvalitetsdata

Kvalitetssystem og nøgletal på HHX

På Handelsgymnasiet Silkeborg arbejder vi løbende med kvalitetsudvikling, for at sikre høj tilfredshed hos elever, medarbejdere, aftagere og samarbejdspartnere.

Kvalitetsystem

Kvalitetssystemet og de fastlagte procedurer for evaluering på HHX sikrer overholdelse af de lovmæssige krav, der findes i Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne samt i de gældende bekendtgørelser for de uddannelser, der udbydes på skolen.

Nøgletal for HHX

Loven om gennemsigtighed og åbenhed skal forbedre borgernes muligheder for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

For at kunne foretage et kvalificeret valg af uddannelsesinstitution, skal den enkelte borger kunne sammenligne de aktiviteter og mål, skolerne og uddannelsesinstitutionerne arbejder med, og de resultater, der opnås inden for følgende områder:

 • Fuldførelsesprocent
 • Overgang til videregående uddannelse
 • Karakterer

Kvalitetsindikator 1: Markedsandel

Her måler vi den procentmæssige andel af elever, der er startet på HHX Silkeborg i forhold til de øvrige gymnasiale uddannelser i kommunen, defineret som STX, HTX og HF, for at finde ud af, hvor høj en markedsandel vi har.

%-andel af elever som startet på en gymnasial uddannelse i Silkeborg

 

2020-2021

2021-2022

2022-2023

HHX

26,9%

27,0%

29,2%

Kvalitetsindikator 2: Fuldførelsesprocent

Her måler vi den procentmæssige andel af elever, der har gennemført HHX hos os på normeret tid efter officiel opstart, og sammenligner os i forhold til landsplan. Elever der falder fra dækker over frafald, omvalg, overførsler og omgængere.

Fuldførelsesprocent – Uddannelse HHX

 

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

College360

83%

86%

92%

84%

Landsplan

83%

82%

86%

86%

Kvalitetsindikator 3: Afbrud af uddannelsen i løbet af første skoleår

Andel af elever, der afbrød uddannelsen det første skoleår, College360
– Bindslevs Plads1 HHX

Afgang for det seneste skoleår er foreløbige, da der det seneste år er en del afbud, som vil mindskes ved kommende opdatering.

Kvalitetsindikator 4: Start på videregående uddannelse to år efter færdiggjort HHX

Dette tal måler vi på for at se i hvor høj grad vi er medunderstøttende i regeringens uddannelsespolitiske mål om, at mindst 50 % af de 30-årige tager en videregående uddannelse.

Andel studenter, som i september to år efter studentereksamen, er i gang med en videregående uddannelse.

Kvalitetsindikator 5: Løfteevne/undervisningseffekt

Dette tal måler vi for at se, hvor meget vi hæver elevernes faglige niveau, korrigeret for elevens socio- økonomiske baggrund, med det formål at måle de forhold, som vi reelt har indflydelse på. Forskellen på den gennemsnitlige prøvekarakter og den socioøkonomiske reference betegnes undervisningseffekten.

Kvalitetsindikator 6: Samlede eksamensresultater

Gennemsnit af samlede eksamensresultater de seneste tre år i forhold til landsgennemsnit, der bruges til at måle elevernes faglige niveau

Eksamensresultater ved studentereksamen, College360
– Bindslevs Plads 1. HHX

Kvalitetsindikator 7: Udviklingen af årskarakterer

Dette bruges til at måle udviklingen af elevernes faglige niveau målt i mundtlige og skriftlige gennemsnitlige årskarakterer over de seneste tre år og sat op overfor landsgennemsnittet.

Årskarakterer – HHX – Gennemsnitlige karakterer omregnet – 3-årig

 

2018-2020

2019-2021

2020-2022

Mundtlig

 

 

 

College360

7,1

7,2

7,3

Landsgennemsnit

6,9

7,0

7,1

 

 

 

 

Skriftlig

 

 

 

College360

6,8

6,9

7,0

Landsgennemsnit

6,6

6,7

6,8

Øvrige kvalitetsdata

Kvalitet på efteruddannelserne

På College360 Efteruddannelse arbejder vi løbende med kvalitetsudvikling, for at sikre høj tilfredshed hos deltagere, medarbejdere, aftagere og samarbejdspartnere. Kvalitets systemet og de fastlagte procedurer for evaluering på College360 sikrer overholdelse af de lovmæssige krav, der findes i Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne samt i de gældende bekendtgørelser for de uddannelser, der udbydes på skolen. 

Besøg os

Vi afholder jævnligt informationsarrangementer, hvor du har mulighed for at besøge os og stille alle dine spørgsmål. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejledning eller ønsker en rundvisning.