Gastronom står og smiler

Beredskab på College360

Om College360 | Beredskab for medarbejdere

Her finder du information omkring det samlede beredskab på College360.

Beredskabet på College360 skal hjælpe medarbejdere og studerende til at kunne:

  • Forebygge livstruende situationer
  • Håndtere akutte situationer
  • Sikre den fortsatte drift efter akutte situationer 

   

Akutte situationer

Intern alarmering og krisestab

I akutte krisesituationer skal du, så vidt muligt, ringe til College´s alarmeringsnummer 20 81 14 82.

College360's krisestab håndterer informationsflow til de studerende, medarbejdere og gæster på skolen samt til pressen i en krisesituation.

Herunder kan du finde indgange til information om, hvordan krisestaben aktiveres, og hvordan du, som medarbejder med rolle i krisestaben, håndterer en krise fra krisen opstår og indtil krisen er færdighåndteret. 

Håndtering af IT-nedbrud følger en særlig procedure, som du finder indgangen til nederst på denne side.

Øvelser

På College360 afholdes der regelmæssigt evakueringsøvelser. Alle afdelinger skal holde årlige evakueringsøvelser.

Som udgangspunkt er evakueringsøvelser varslede, det vil sige at medarbejdere og elever er bekendte med at der bliver afholdt en øvelse. Det estimeres at en veltilrettelagt øvelse vil vare 15 – 30 minutter fra at der bliver givet signal til evakuering, til alle er retur på deres pladser. Alle øvelser skal afholdes under hensyntagen til eksamen, arrangementer og den øvrige daglige drift.

Læs mere om evakueringsøvelser på College360

Støttefunktioner

Safety Points

Safety Points er en station hvor du kan finde de hjælpe midler til første hjælp. Der findes safety points i alle praktik områder samt i naturfags lokaler og fokus områder på fælles arealer

I de opsatte Safety Points første hjælp findes:

  • Plaster
  • Førstehjælpskasse

Safety Point hjertestarter

En hjertestarter er en transportabel, batteridrevet maskine. Ved at afgive elektrisk stød kan hjertestarteren få et hjerte, som er holdt op med pumpe blod rundt, til at pumpe normalt igen. Hjertestarteren kan ikke fejlbetjenes og er let at bruge.

På College360 er der 5 hjertestartere. Hjertestarterne er placeret, hvor mange mennesker færdes.

Der findes 2 på Bredhøjvej 8: ved afsnit D – Hotel og Restaurant området på stueplan, lige ved siden af multi salen og Madværket samt på 2. etage i studiebolig gangen nær elevator i afsnit C

Der findes 1 på Bredhøjvej 14: ved efteruddannelse i fællesområdet

Der findes 2 på Bindslevs Plads 1: ved bygning A i stuen – bygningsservice og ved Cafe Kalabassen bygning D – i stuen

Du kan også finde den nærmeste hjertestarter på www.hjertestarter.dk.

Læs mere om College360's Safety Points og hjertestartere under Støttefunktioner.

Sygetransport

HUSK: der bør altid ringes 112 i alvorlige ulykkestilfælde, hvor
o Den skadekommende er bevidstløs
o Der er formodning om, at den tilskadekommen har pådraget sig en kraftig hjernerystelse
o Der er åbent brud på legemsdel f.eks. benbrud osv.

Sygetransport med FALCK kan ydes ved pludselig opstået sygdom eller tilskadekomst, hvor den tilskadekommende er for syg til at transportere sig selv.

Ved rekvirering af Falck-transport skal der visiteres af enten egen læge, eller lægevagten efter kl. 16.00 på tlf: 70113131.

Dette er nødvendigt for at få afklaret hvor behandlingen skal finde sted

For elever, der bor på skolen:

Ring til Lægerne Smedegården,
Mølledamsgade 5, 8600 Silkeborg, tlf.: 86 82 95 91
Efter kl. 16.00: Ring til lægevagten: 70 11 31 31

1. Ring til Falck på 70 10 20 30
2. Oplys skolens abonnementsnummer ved Falck: 17823174
3. Oplys cpr.nr. på den til skade kommende.
4. Oplys afdeling + adresse + evt. indgang eller port nr.
5. Skolen har mange afdelinger, så gå eventuelt Falck i møde
6. Efter endt behandling på, kan den tilskadekomne rekvirere Falck til transport til skolen eller hjemadressen.
7. Udfyld intern skadesanmeldelse, der sendes til arbejdsmiljø organisationen via dette link

Psykologisk rådgivning – Krisehjælp ved Nordisk Krisekorps

College360 har indgået aftale med Nordisk Krisekorps omkring psykologisk rådgivning i forbindelse med relaterede kriser i forbindelse med arbejdet eller undervisningen på College360

College360 tilbyder krisehjælp hvor det skønnes nødvendigt:

Det er skolens direktør, arbejdsmiljø chefen eller den nærmeste leder der kan visitere og godkende krisehjælpen.

Der er garanteret 24 timers psykolog hjælp ved Nordisk Krisekorps, tlf. 6011 1144.

Efter en krise noteres handlingsforløbet til brug ved lignende kriser. Erfaringerne samles og registreres af Arbejdsmiljøorganisationen, kontakt

Leder

Øvrige

Annette Ottosen

Leder af studieboligerne

Information til arbejdsmiljøudvalg

Hjemmesiden om beredskab er College360’s overordnede og samlede beredskabsplan.

Den er godkendt af myndighederne og indeholder relevante fælles vejledninger og instrukser om forhold vedrørende alarmering, brand, ulykke, evakuering mv.

Almindelige undervisningslokaler og kontorer vil som udgangspunkt være dækket af den generelle beredskabsplan og de planer der er lavet for alarmering og evakuering.  

Der henledes opmærksom på at enkelte undervisningsafdelinger med særlig kemi, udstyr m.m kan have lokale beredskabsplaner

Beredskabsplanen ajourføres 1 gang om året af arbejdsmiljøorganisationen.

Møde i det lokale arbejdsmiljøudvalg

Det lokale arbejdsmiljøudvalg skal mindst en gang årligt forholde sig til beredskabet. Mange arbejdsmiljøudvalg har indarbejdet punktet om beredskab som en del af et årshjul for møderne i arbejdsmiljøudvalget. I den forbindelse er der udarbejdet en liste med opmærksomhedspunkter:

Har der været beredskabsmæssige hændelser i enheden i løbet af det seneste år?
Blev hændelserne håndteret tilfredsstillende?
Skal der udarbejdes supplerende tiltag?

Har der været afholdt evakueringsøvelse i det seneste år?
Er der udarbejdet øvelsesrapport, der er indsendt til xxxx xxxxx?
Er øvelsen blevet evalueret?

Er medarbejdere og evt. studerende bekendt med signalet til evakuering i bygningerne i enheden?
Hvis nej – hvordan sikres kendskabet fremadrettet?

Bliver nye medarbejdere instrueret?
Bliver nye medarbejdere instrueret i brugen af hjertestartere samt hvor de nærmeste er placeret. Bliver alarmeringsinstruks og evakueringskonceptet for College360 gennemgået? En vigtig del af instruktionen er ligeledes, hvilke signaler der er til evakuering i de bygninger, hvor den nye medarbejder har fast ophold eller færdes tit.

Er der kendskab til førstehjælpsudstyr, hjertestartere og udstyr til brandslukning?
Hvis nej – hvordan sikres kendskabet fremadrettet?

Bliver det sikkerhedsmæssige udstyr løbende serviceret?
Sikkerhedsudstyret på College360 bliver jævnligt kontrolleret. Med sikkerhedsudstyr menes f.eks. hjertestartere, brandslukkere samt skiltning til nævnte. Bygningsdriften er ansvarlig for at disse kontroller foretages. Intervallet mellem kontrollerne er ofte et år. Det er derfor af stor vigtighed at I selv forholder jer til om der er udstyr der bliver fjernet eller bliver defekt i den mellem læggende periode. Kontakt Bygningsdriften hvis I konstaterer uregelmæssigheder. Førstehjælpskasser er almindeligvis et lokalt anliggende.

Risikovurdering
Hvis der i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse identificeres risici, som ikke er håndteret i enten daglige procedurer/instrukser eller i en lokal beredskabsplan, anbefales det at der foretages en risikovurdering. 

Evakueringsøvelser

På College360 afholdes der regelmæssigt evakueringsøvelser. Alle afdelinger skal holde årlige evakueringsøvelser for hele eller dele af området.

Som udgangspunkt er evakueringsøvelser varslede - det vil sige at medarbejdere og elever er bekendte med, at der bliver afholdt en øvelse. En veltilrettelagt øvelse varer 15 – 30 minutter, fra der bliver givet signal til evakuering, til alle er retur på deres pladser. Ved planlægning af øvelser skal der altid tages hensyn til eksamen, laboratorieforsøg, arrangementer og den øvrige daglige drift.

Planlægning af øvelsen

Forud for evakueringsøvelsen indkalder lederen af bygningsservice, arbejdsmiljøchefen og direktøren til en planlægning med valgte interessenter. I samarbejde finder man et egnet tidspunkt for øvelsen, og man aftaler, hvordan øvelsen sættes i gang og afsluttes. 

Efter alle øvelser skal der udarbejdes en øvelsesrapport. Det kan anbefales, at afholde evalueringen umiddelbart efter øvelsen, så man har de nødvendige informationer til at udarbejde øvelsesrapporten. Det er arbejdsmiljø organisationen der afholder evalueringer.
Hvis der ikke er udarbejdet en øvelsesrapport, anses øvelsen ikke som gennemført. Resultatet af øvelsen, skal danne grundlag for beslutning om, hvorvidt evakueringskonceptet er tilstrækkeligt implementeret.

Evt. orientering af medarbejdere forud for øvelsen

Forud for øvelsen kan nedenstående information sendes ud til medarbejderne via mail. Husk at redigere teksten med oplysninger om den konkrete øvelse, inden du sender ud.

College360 afholder evakueringsøvelse på [sted] d. [dato].

Hvor og hvornår
Evakueringsøvelsen foregår: [Berørte bygninger]
Dato og tid: [Eksakt tidspunkt eller aftalt tidsrum]
Øvelsens forventede varighed er 15-30 minutter.

Orientering
Øvelsen følger College360’s evakueringskoncept, som du kan læse om under evakuering 
Er du i tvivl om hvordan evakueringen vil foregå, hvad signalet til evakuering er, eller har du andre spørgsmål, kan du finde informationer i de opsatte evakueringsholdere på gangene eller under evakuering

Evakueringsholder
Du bør orientere dig om, hvor den nærmeste evakueringsholder er placeret.

Samleplads
Du bør informere dig om, hvor den nærmeste samleplads er.

Blokering af adgang
Under øvelsen vil adgangen fra de tilstødende bygninger blive blokeret af observatører for at hindre adgang fra udefrakommende under øvelsen.

Værdigenstande
Det vigtigt, at du sikrer dine egne værdigenstande under øvelsen. Lås evt. døren til dit kontor eller medbring dine værdigenstande, når du går til samlepladsen.

Vejr
Husk overtøj alt efter vejret.

Risikoanalyse

I arbejdet med beredskab og det fysiske arbejdsmiljø på College360 vil det ofte være gavnligt, at foretage en analyse af relevante risici. I den forbindelse er der udarbejdet et særligt materiale. 

Besøg os

Vi afholder jævnligt informationsarrangementer, hvor du har mulighed for at besøge os og stille alle dine spørgsmål. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejledning eller ønsker en rundvisning.