Politikker og retningslinjer

Om College360 | Politikker og retningslinjer

Her finder du de politikker, regler og retningslinjer, som gælder på Colllege360.

Rusmiddelpolitik

På College360 har elever og medarbejdere et fælles ansvar for at sikre de bedste betingelser for fagligt udbytte, personlig og social udvikling samt et godt studiemiljø.

College360 tager med denne rusmiddelpolitik ansvar for de rammer og retningslinjer, der ligger til grund for at kunne forebygge et problematisk rusmiddelforbrug.

Rusmiddelpolitik på College360

Antimobbestrategi

Formål

Hvad forstår vi ved mobning?

Mobning et socialt fænomen, der involverer to eller flere personer, hvor én eller flere personer udfører én eller gentagne handlinger, der overskrider en anden persons grænser. Desuden indebærer mobning en ubalance i magtforholdet mellem den/dem, der mobber og dem/den, der bliver mobbet.

Mobning er et gruppefænomen

 • Mobning foregår i og omkring fællesskaber både offline og online, hvor flere personer har mere eller mindre synlige og skiftende roller.
 • Mobning kan være en måde at skabe et fællesskab på, når det ikke lykkes at samles i fællesskaber om andre emner/aktiviteter.
 • Uanset, hvor mobningen foregår, kan mobbeårsagen ikke udelukkende tillægges enkelte individer.

Udstødelseshandlingerne får en systematisk karakter

 • Udstødelseshandlinger i forbindelse med mobning bærer præg af eksklusion eller fornedrelse.
 • Handlingerne har ofte en systematik, der for eksempel kan komme til udtryk ved, at det er den/de samme person(er), der er offer for handlingerne. Det kan dog hurtigt skifte, hvilke personer, der inkluderes i fællesskabet, og hvilke der ekskluderes.

Mobning kan være direkte og forfølgende eller indirekte og udelukkende

 • Mobning kan komme til udtryk ved synlig, direkte forfølgelse, for eksempel hvis en person gentagne gange oplever at blive slået, kaldt grimme ting eller latterliggjort på sociale medier.
 • Mobning kan også komme til udtryk ved den mere tavse, skjulte udelukkelse, for eksempel hvis klassekammerater eller kollegaer går, når den mobbede kommer, vender øjne, hvisker, ikke liker opslag på sociale medier, etc.

Mobning foregår i en formel social sammenhæng, som den mobbede ikke kan trække sig fra

 • Dette kan skyldes, at den mobbede er en del af en institution, som for eksempel en ungdomsuddannelse, hvor den mobbede har sin hverdag.
 • Det kan også være, fordi den sociale sammenhæng for den mobbede opleves som en forudsætning for at være en del af fællesskabet. Det kan for eksempel være fritidsklubber, sportsklubber eller digitale rum. For at være en del af et almindeligt socialt liv opfattes det som nødvendigt at opholde sig disse steder.

Mobning forudsætter en magtubalance

 • En magtubalance forekommer, hvor det er blevet socialt accepteret, at en eller flere personer er mindre værd end andre.

Hvad er digital mobning?

Mobning foregår ofte steder, hvor personer ikke uden videre kan undlade at være. Det kan være på en ungdomsuddannelse, men også på de sociale medier – for eksempel Facebook, Instagram og Snapchat. Hvis mobning opstår, vil de digitale medier ofte være med til at tydeliggøre en sårbar og ekskluderet position.

Begrebet digital mobning dækker over krænkende og nedværdigende handlinger, som personer udsættes for gennem sociale medier, hvor de interagerer med andre, og hvor handlingerne systematisk er rettet mod én eller flere personer. Der findes også en række andre særlige kendetegn ved den mobning, som udøves gennem digitale medier.

Kendetegn ved digital mobning

 • Det kan foregå døgnet rundt – og der er ikke noget fristed. Den, som det går ud over, føler sig sjældent sikker i det digitale rum og er sjældent i fred.
 • Beskeder og billeder kan blive set af rigtig mange – man ved ikke, hvor mange, der ser et billede, en video, en besked eller en kommentar. Uvisheden styrker utrygheden, ubehaget og afmagten.
 • Dem, der chikanerer, kan være anonyme, og der kan herske stor usikkerhed omkring, hvem afsender er. Det forstærker også oplevelsen af afmagt, fordi man ikke kan holde bestemte personer ansvarlige.
 • Det kan foregå i lukkede grupper, som ofte er usynlige for andre – for eksempel lærere. Det er derfor også svært at bevise, at man bliver mobbet.
 • Kropssproget mangler i den digitale verden, så hårde ord kan føles ekstra sårende.
 • Mobningen er “glokal” – det vil sige, at hele verden (globalt) er tilskuere, men at mobningen for eksempel sker i klassen (lokalt).
 • Den magtubalance, der ofte sker i et fællesskab, når der foregår mobning, forstærkes i mange tilfælde i de digitale rum, hvor for eksempel unge er til stede uden voksne.

Status

Kender vi omfanget af mobningen på vores skole?

Skolen følger løbende omfanget af mobning på skolen. Det gør vi blandt andet gennem:

 • Kontaktlærersamtaler
 • Lærermøder
 • Elevrådsmøder
 • Klassesamtaler med eleverne
 • Elevtrivselsundersøgelse
 • Undervisningsmiljøvurdering
 • Lærerne, vejlederne og mentorernes daglige kontakt med eleverne

Forebyggelse

Hvad gør vi for at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke til mobning?

Trivsel er en helt afgørende forudsætning for, at eleverne kan blive fagligt dygtige og livsduelige, og derfor er trivsel også et centralt element i den pædagogiske strategi på College360. For at trives og være motiveret for de faglige aktiviteter har eleverne blandt andet brug for at opleve gode relationer og et godt fagligt og socialt fællesskab til både andre elever og lærere.

Hver enkelte uddannelsesafdeling skal forholde sig aktivt til, hvordan de vil arbejde med trivsel og, hvilke tiltag de iværksætter.

Hvad er elevernes rolle?

Eleverne skal blandt andet gennem elevrådsarbejdet styrke trivslen på skolen. Vi vil sikre, at trivslen jævnligt er på dagsordenen til elevrådsmøder.

Der er gennem elevens tid på skolen løbende fokus på at skabe et godt undervisningsmiljø.

Inddrager vi forældrene- og i givet fald hvordan?

For elever under 18 år inddrager vi forældrene. Det er altid i overensstemmelse mellem kontaktlærer og uddannelseschefen. Forældrene inviteres som oftest ind til et møde på skolen.

For elever der er over 18 år kan forældrene inddrages efter samtykke fra eleven.

Hvordan og hvornår bruges ressourcepersoner (Kontaktlærer, mentor, vejleder, mv.) i det forbyggende arbejde?

Vejledere og mentorer bliver præsenteret for alle nye hold hurtigst muligt efter opstart. Disse inddrages løbende og efter behov i forhold til trivselsarbejdet i afdelingen. Som udgangspunkt vil det være elevens undervisere/kontaktlærer, der i første omgang vil opfange det, hvis der er behov for en særlig indsats.

Hvordan opdager vi eventuel mistrivsel hos én eller flere elever?

 • Alle elever har en kontaktlærer, som er opmærksom på den enkelte elevs trivsel, samt på klassens trivsel
 • Vi følger op på elevtrivselsmålinger, og ser her efter om der er faresignaler, som vi skal have uddybet nærmere
 • Skolens mentorer har til opgave at have en finger på pulsen i forhold til trivslen i afdelingerne og på holdene
 • På de fleste hold/klasser er der en gruppe af undervisere, som sammen har fokus på- og løbende drøfter hvorvidt holdet/klassen trives

Indgriben

Hvordan griber vi ind, hvis vi oplever mistrivsel hos én eller flere elever?

Tegn på mistrivsel drøftes i lærergruppen og handlinger iværksættes.

Ved en konkret mobbesag laves der inden for ti dage en individuel handlingsplan.

Hvad gør vi helt konkret, når der er mistanke om mobning?

 • Uddannelseschefen orienteres
 • Underviserteamet afdækker problemets omfang
 • Underviserteamet omkring den enkelte elev/det enkelte hold drøfter problemet og løsningsmuligheder
 • Mentorer kan kontaktes
 • Mulighed for at henvise til psykolog
 • Når mobning er konstateret: ved elever under 18 år inddrages mobbeofrets forældre altid. Andre elevers forældre inddrages efter en vurdering
 • Klassen/holdet orienteres eller inddrages efter vurdering
 • Kontaktlæreren afholder opfølgningssamtale med mobbeofret og eventuelt klassen

Hvem kan elever, ansatte og forældre henvende sig til med spørgsmål vedrørende elevernes sociale trivsel?

 • Kontaktlærer
 • Uddannelsesleder/teamleder
 • Uddannelseschef/rektor
 • Mentor

Ledelsens rolle

Hvornår går ledelsen ind i konkrete problemstillinger?

Problemstillingerne løses oftest i afdelingen hos kontaktlæreren, teamet omkring den enkelte elev/klasse og uddannelseschefen, eventuelt med hjælp fra skolens mentorer eller en psykolog.

Kommer der klager fra elever eller forældre, eller beder uddannelseschefen om det, går skolens ledelse ind i problemstillingen. Den enkelte uddannelseschef informerer direktøren om hændelsen.

Tobaksfri skoletidspolitik

På College 360 har vi siden 27. juli 2020 indført tobaksfri skoletid. Formålet er at sikre et godt lærings-, trivsels- og arbejdsmiljø for alle elever, kursister og medarbejdere på skolen. Tobaksfri skoletid betyder, at det ikke er tilladt at anvende/ryge tobak i skole- og arbejdstiden. Det vil sige fra vi møder ind kl. 8.00 til det sidste undervisningsmodul slutter kl. 16.10.

Tobaksfri skoletid gælder for alle elever, kursister, medarbejdere og besøgende på skolen og inkluderer alle typer tobak, herunder cigaretter, e-cigaretter, tyggetobak, snus, opvarmet tobak og lignende.

Vi har længe haft et røgfrit miljø på skolens arealer. Med indførelsen af Tobaksfri skoletid må tobak heller ikke anvendes uden for skolens område i skole-/arbejdstiden. Skolens arealer er stadig tobaksfri før og efter skole- og arbejdstid.

Tobaksfri skoletid politik College360

College 360 har pr. 27. juli 2020 indført Tobaksfri Skoletid for at sikre et godt lærings-, trivsels- og arbejdsmiljø for elever og medarbejdere.

Særligt er målsætningen om godt læringsmiljø i fokus, da al forskning peger på, at nikotinpåvirkning af unge fører til blivende forandringer i hjernen, og kan give opmærksomhedsforstyrrelser, nedsat indlæringsevne og adfærdsforstyrrelser.

Derudover indføres politikken for at passe godt på skolens indendørs miljø og bygninger gennem mindre slid og tilsmudsning, hvilket også betyder bedre trivsel for alle og reducerede omkostninger til renholdelse.

Der er i samfundet en sundhedsdagsorden, som denne politik også kan støtte.

Tobaksfri skoletids politikken betyder, at elever og medarbejdere skal undlade at bruge/ryge tobak fra kl. 8.00 til kl. 16.10, hvor det sidste undervisningsmodul slutter. Tobaksfri Skoletid gælder både på og uden for skolens område, og man må derfor heller ikke forlade skolens område og bruge tobak i skole-/arbejdstiden. Politikken gælder for alle inklusiv kursister og besøgende på skolen.

College360 har valgt, at politikken gælder for alle typer tobak, herunder cigaretter, e-cigaretter, tyggetobak, snus, opvarmet tobak og lignende, idet der er en negativ effekt for alle tobakstyper.

Sanktioner

Det har vist sig, at politikker på dette område kun lader sig gennemføre, hvis der er tilhørende sanktioner, som håndhæves af skolen. Derfor indføres nedenstående handleplan og sanktioner ved brud på reglerne om Tobaksfri Skoletid.

Alle medarbejdere på skolen er med til at håndhæve og gennemføre politikken ved at sørge for information til gæster og elever og desuden skal vi alle hjælpe til gennemførelsen af sanktionssystemet.

Alle medarbejdere, der konstaterer overtrædelser viderebringer elevens navn, klasse og dato i en mail eller lignende til nærmeste leder, som viderebringer beskeden, hvis det er nødvendigt ifølge nærværende politik

På College360 indføres et sanktionssystem med 5 trin:

 1. Første gang reglen overtrædes får eleven en mundtlig advarsel og reglerne gennemgås og indskærpes for eleven. Forældre og mestre orienteres om overtrædelsen. Overtrædelsen registreres i elevsag, og eleven informeres og tilbydes hjælp til at blive tobaksfri.
 2. Anden gang reglen overtrædes indkaldes eleven til samtale med det for sigte at støtte og hjælpe eleven i gang med ”hjælp til at blive tobaksfri”, hvis det ønskes. Samtalen registreres i elevsag og foretages af:
  • HTX: Rektor
  • HHX: Uddannelsesleder
  • EUD/EUX: Vejleder
 1. Tredje gang reglen overtrædes får eleven en skriftlig advarsel, og det indskærpes, at yderligere overtrædelse kan få alvorlige konsekvenser for den fortsatte skolegang. Overtrædelsen registreres i elevsag.
 2. Fjerde gang reglen overtrædes indkaldes eleven til samtale igen denne gang med henblik på midlertidig bortvisning. Det afgøres på den enkelte uddannelse, hvor længe bortvisningen gælder.
 3. Femte gang reglen overtrædes udmeldes eleven fra skolen.

Hvis en medarbejder overtræder politikken behandles det af nærmeste leder under hensyntagen til, at skolen ikke har hjemmel til at forbyde rygning uden for arbejdstiden.

Håndhævelse og rollefordeling

På College360 er alle medarbejderne en aktiv del af håndhævelsen af Tobaksfri skolepolitikken. Det betyder, at alle er opmærksomme på overtrædelse af reglerne for Tobaksfri Skoletid og reagerer jævnfør politikken og sanktioner.

De første 3 måneder efter indførelse af Tobaksfri Skoletid er centrale, og her vil der være øget opmærksomhed på patruljering med mere. Tobaksfri Skoletid vil blive et fast punkt på møder i afdelingerne, og lederne vil gå forrest og være synlige i forhold til håndhævelse.

Alle klasser og hold skal introduceres til Tobaksfri Skoletid ved hjælp af oplysning og brug af det anviste introduktionsmateriale, og Tobaksfri Skoletid optræder som en integreret del af ordensreglementet. Ud over en god introduktion skal undervisere også være opmærksomme på pausekultur, og skal som alle andre medarbejderne reagere på brud på reglerne.

College360 vil gerne yde hjælp ved et ønske om at stoppe med brugen af tobak og har derfor mulighed for at guide videre til forskellige behandlingstilbud både elektroniske og igennem Sundhedshuset i Silkeborg Kommune.

Supplerende viden

 • Ved studieture og ekskursion gælder Tobaksfri Skoletid i den programlagte undervisningstid.
 • Ved fredagscaféer er det tilladt at bruge tobak uden for skolens matrikel efter sidste undervisningsmodul.
 • Ved svendeprøver og afslutninger er det tilladt at bruge tobak uden for skolens matrikel efter sidste undervisningsmodul.
 • Ved elevfester og andre særlige arrangementer kan der gives tilladelse til at bruge tobak.

College360 ønsker en åben dialog både mellem medarbejdere og med eleverne om Tobaksfri Skoletid.

Hjælp til at blive tobaksfri

Hvis du gerne vil gøre dig uafhængig af tobak, så findes der gode muligheder for hjælp:

 • Kræftens Bekæmpelse har udviklet app’en XHALE til dig, der gerne vil stoppe med at ryge.
 • Du kan også få hjælp hos Sundhedshuset, som er et tilbud under Silkeborg Kommune 
  T: 29 36 39 18 / E: rogfri@silkeborg.dk 
 • Ring gratis til Stoplinjen T: 80 31 31 31

Kontakt til Tobaksfri skolevejleder

Leder

Marcus Laycock

Kvalitetschef, Leder af studievejledningen på EUD/EUX

  Uddannelse
  • EUD
  • EUX

Leder

Jens Ditlev Hansen

Uddannelsesdirektør, Rektor for HHX og HTX

  Uddannelse
  • HHX
  • HTX
  Retning
  • Handelsgymnasiet
  • Teknisk Gymnasium

Persondatapolitikker

Organisationers adgang

Retningslinjer for organisationer, der ønsker at afvikle en aktivitet på College360 for skolens elever og/eller personale.

College360 modtager med mellemrum henvendelser fra forskelligartede organisationer, der ønsker at afvikle en aktivitet på skolen for skolens elever og/eller personale. For at holde dette inden for et niveau, der ikke unødigt griber ind i skolens hverdag, er det besluttet, at skolen giver adgang for:

 • Nationalt anerkendte non-profit organisationer med særlige humanitære formål
 • Politiske partier, der er opstillingsberettigede til Folketinget, og disses ungdomsorganisationer
 • Faglige organisationer (arbejdsgivere/arbejdstagere), der har formel kompetence i forhold til skolens uddannelser.

Organisationerne og College360 aftaler altid indhold og tidspunkt for besøget, herunder hvilke aktiviteter besøget indebærer. Organisationerne har mulighed for at mødes med elever og studerende inde på uddannelsesstedet i løbet af skoledagen. College360 anviser et sted, som vil være til rådighed. På College360 skal aftalen godkendes af skolens direktør Henrik Toft, hvilket kontaktpersonen sørger for.

Det er ikke en forudsætning for organisationernes adgang, at der i forvejen er medlemmer af den enkelte organisation blandt uddannelsesinstitutionens elever eller personale.

College360 vil angive steder (eksempelvis opslagstavler), hvor organisationerne kan placere eller hænge materialer op. Steder vil blive udpeget af kontaktpersonen.

Organisationer kan henvende sig enkeltvis eller flere sammen, men det er en fordel og understøtter en mangfoldig debat, hvis flere organisationer henvender sig sammen til uddannelsesinstitutionerne.

De aktiviteter, debatter, budskaber og materialer, som organisationerne bidrager med på uddannelsesinstitutionerne, skal foregå i en konstruktiv tone og have respekt for mangfoldighed. Der skal være adgang for alle elever til arrangementerne.

Enhver form for racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable, ligesom medlemshvervning ikke er tilladt.

Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisning og læringsaktiviteter eller være i strid med ordensreglerne på College360.

Organisationerne er som udgangspunkt ansvarlige for at gøre klar og rydde op efter et besøg/arrangement.

Kontaktpersoner på skolen

Leder

Henrik Toft

Direktør

  Uddannelse
  • EUD
  • EUX
  • HTX
  • HHX

Leder

missingprofile

Jesper Vang Falkenberg

Uddannelsesdirektør på erhvervsuddannelserne

  Uddannelse
  • EUD
  • EUX
  Retning
  • Auto
  • Business
  • Hotel & Restaturant
  • Håndværk & Design

Leder

Jens Ditlev Hansen

Uddannelsesdirektør, Rektor for HHX og HTX

  Uddannelse
  • HHX
  • HTX
  Retning
  • Handelsgymnasiet
  • Teknisk Gymnasium

Sociale klausuler

Retningslinjer om anvendelse af sociale klausuler i forbindelse med gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter på College360.

College360 har i sin portefølje en række uddannelser, der indebærer en kombination af teori- og praktikforløb. Skolen har en målsætning om, at der i forbindelse med gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter i passende størrelser indbygges sociale klausuler, der sigter på at sikre eller øge antallet af uddannelsesaftaler inden for erhvervsuddannelserne.

College360 har i øjeblikket ingen kontrakter med sociale klausuler.

Besøg os

Vi afholder jævnligt informationsarrangementer, hvor du har mulighed for at besøge os og stille alle dine spørgsmål. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejledning eller ønsker en rundvisning.